Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA ORGÀNICA APLICADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

En aquesta assignatura es pretén que l'alumne tinga una visió general de la Química Orgànica i que siga capaç de relacionar els principis bàsics i característiques generals de reactivitat dels diferents grups funcionals amb les seues propietats i estructura. Així mateix, es donaran a conèixer els principis bàsics de la química de polímers, classificació i diferents formes i mecanismes de polimerització

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE9 : Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG11 : Raonament crític.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR11 : Capacitat per a aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a relacionar els principis bàsics i les característiques generals de reactivitat dels diversos grups funcionals amb les seues propietats i estructura.
 • Adquirir conceptes bàsics nous sobre l'estructura i estabilitat dels diversos intermedis, a través dels quals transcorren les transformacions orgàniques.
 • Conèixer els principis bàsics de la química de materials polimèrics, la classificació i les formes i els mecanismes de polimerització.
 • Capacitat per a predir les propietats fisicoquímiques d'un material polimèric, sobre la base de la seua estructura.
 • Ser capaç de resoldre problemes bàsics, desenvolupant de forma coherent mecanismes de reacció per a les reaccions fonamentals en química orgànica.
 • Ser capaç de resoldre problemes en relació amb les propietats físiques i químiques dels polímers orgànics, segons la seua composició i estructura.
 • Ser capaç de fer informes de laboratori adequadament.
 • Ser capaç de relacionar els processos químics duts a terme al laboratori amb les teories sobre mecanismes de reacció estudiades.
 • Adquirir hàbits respectuosos amb el medi ambient i conscienciar-se de la correcta manipulació dels residus generats en un laboratori químic.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a la química orgànica i de materials orgànics.
 • Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Capacitat per relacionar els principis bàsics i característiques generals de reactivitat dels diferents grups funcionals amb les seves propietats i estructura.
Adquirir nous conceptes bàsics sobre l'estructura i estabilitat dels diferents intermedis a través dels quals transcorren les transformacions orgàniques.
Conèixer els principis bàsics de la química de polímers, classificació i diferents formes i mecanismes de polimerització. Capacitat per predir les propietats fisicoquímiques d'un polímer en base a la seva estructura.
Ser capaç de resoldre problemes bàsics, desenvolupant de forma coherent mecanismes de reacció per a les reaccions fonamentals en química orgànica.
Ser capaç de resoldre problemes en relació amb les propietats físiques i químiques dels polímers orgànics segons la seva composició i estructura.
Ser capaç d'elaborar informes de laboratori de forma adequada.
Ser capaç de relacionar els processos químics duts a terme al laboratori amb la teoria al voltant dels mecanismes de reacció estudiats.
Adquirir hàbits respectuosos amb el medi ambient i conscienciar sobre la correcta manipulació dels residus generats en un laboratori químic.
Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a la química orgànica i de polímers.
Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa emprada per descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria

 

 

Dades generals

Codi: 34513
Professor/a responsable:
BAEZA CARRATALA, ALEJANDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA ORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix