Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI QUÍMICA I INSTRUMENTAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Análisis Químico e Instrumental es una asignatura que se va a impartir en el segundo semestre de segundo curso del Grado en Ingeniería Química. Se encuentra en un contexto en el que el alumno ya ha revisado aspectos fundamentales relacionados con la Química y la Ingeniería. Esta asignatura está englobada en un curso en el que se estudiarán aspectos avanzados de Química Física, Orgánica, Aplicada y de Materiales. No obstante, no se tienen nociones sobre el análisis cuantitativo clásico e instrumental que es lo que cubren los objetivos principales de esta asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB3 : Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG10 : Capacitat per a comunicar-se amb experts d'altres àrees.
 • CG11 : Raonament crític.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els conceptes bàsics de l'anàlisi química quantitativa.
 • Comprendre els fonaments de les volumetries i gravimetries.
 • Conèixer els mètodes instrumentals d'anàlisi química quantitativa.
 • Comprendre el fonament de funcionament de tècniques espectroscòpiques moleculars i atòmiques.
 • Conèixer i comprendre el fonament de les tècniques de separació cromatogràfiques.
 • Conèixer la potenciometria i les seues aplicacions.
 • Ser capaç d'usar tècniques espectroscòpiques, cromatogràfiques i potenciomètriques per a l'anàlisi quantitativa en aplicacions d'interés en l'enginyeria.
 • Conèixer la tècnica d'anàlisi més adequada per a una aplicació concreta.
 • Ser capaç d'elaborar informes adequadament.
 • Ser capaç d'obtenir i interpretar dades derivades d'observacions i mesures de laboratori, en relació amb la seua significació i relacionar-les amb les teories adequades.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a la química.
 • Adquirir hàbits respectuosos amb el medi ambient i conscienciar-se sobre la correcta manipulació dels residus generats en un laboratori químic.
 • Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Conocer el método analítico para la toma de muestras y realización de análisis cuantitativo.

- Conocer los diferentes métodos de preparación de la muestra para su posterior análisis mediante métodos instrumentales de análisis.

- Ser capaz de decidir qué técnica emplear para una aplicación determinada en función del objetivo buscado.

- Conocer los métodos y técnicas acoplados.

 

 

Dades generals

Codi: 34511
Professor/a responsable:
JIMENEZ MIGALLON, ALFONSO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA ANALÍTICA, NUTRICIÓ I BROMATOLOGIA
  Àrea: QUÍMICA ANALÍTICA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix