Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
QUÍMICA INORGÀNICA APLICADA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació pel Consell de Departament.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

QUÍMICA INORGÁNICA APLICADA (34505) es una asignatura obligatoria que se imparte en el segundo semestre del primer curso del Grado en Ingeniería Química (plan 2010). El alumnado ha cursado en el primer cuatrimestre la asignatura "Fundamentos químicos de la Ingeniería" en la que debe haber adquirido los conocimientos básicos mínimos necesarios para el seguimiento de esta asignatura.

Paralelamente, el alumnado cursa la asignatura "Ampliación de Química" en la que se establecen conocimientos más detallados sobre aspectos generales de la Química. En este contexto, la asignatura QUÍMICA INORGÁNICA APLICADA, introduce al alumnado en el estudio de los elementos de la tabla periódica y sus compuestos más importantes relacionados con sus aplicaciones industriales. Por otra parte, la asignatura inicia al alumnado en la dinámica de trabajo en un laboratorio de Química Inorgánica, introduce el conocimiento de las normas de seguridad y trabajo en un laboratorio y el desarrollo de procedimientos de síntesis de elementos y compuestos sencillos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE9 : Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG4 : Resolució de problemes.
 • CG5 : Presa de decisions.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG11 : Raonament crític.
 • CG6 : Planificar, ordenar i supervisar el treball en equip.
 • CG9 : Habilitat en les relacions interpersonals.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG20 : Motivació per la qualitat.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR11 : Capacitat per a aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les propietats, els mètodes d'obtenció i les reaccions químiques més importants dels elements químics i dels compostos i materials inorgànics d'interés industrial.
 • Capacitat per a analitzar, interpretar i predir propietats i reaccions d'elements i materials inorgànics mitjançant l'ús de conceptes i models teòrics.
 • Conèixer les normes de seguretat i treball i les operacions bàsiques d'un laboratori de química inorgànica. 
 • Capacitat per a obtenir resultats experimentals i interpretar-los en relació amb els coneixements adquirits.
 • Capacitat per a fer muntatges experimentals senzills per a síntesis de compostos i materials inorgànics.
 • Reconèixer la importància de la química inorgànica dins de la ciència i de la implicació en el context quotidià, industrial i mediambiental.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conocer las propiedades, los métodos de obtención y las reacciones químicas más importantes de los elementos químicos y de los compuestos y materiales inorgánicos de interés industrial.
 • Capacidad para analizar, interpretar y predecir propiedades y reacciones de elementos y materiales inorgánicos mediante el uso de conceptos y modelos teóricos.
 • Conocer las normas de seguridad y trabajo y las operaciones básicas de un laboratorio de Química Inorgánica.
 • Capacidad para obtener resultados experimentales e interpretarlos en relación con los conocimientos adquiridos.
 • Capacidad para realizar sencillos montajes experimentales para síntesis de compuestos y materiales inorgánicos.
 • Reconocer la importancia de la Química Inorgánica dentro de la Ciencia y de su implicación en el contexto cotidiano, industrial y medioambiental.

 

 

Dades generals

Codi: 34505
Professor/a responsable:
SERRANO TORREGROSA, ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,72
Crèdits pràctics: 1,68
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: QUÍMICA INORGÀNICA
  Àrea: QUÍMICA INORGÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,72
  Crèdits pràctics: 1,68
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix