Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AMPLIACIÓ DE QUÍMICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura "Ampliació de Química" és una assignatura de formació bàsica del segon semestre del grau en Enginyeria Química.

No cal cap requisit per cursar-la.

L'assignatura es divideix en teoria, tutoria grupal i problemes. Totes aquestes activitats presencials estan enfocats a donar al futur graduat una formació cientifico-tècnica bàsica que li permetrà desenvolupar la resta de la seva titulació amb les eines necessàries.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis bàsics de la química general, química orgànica i inorgànica i les seues aplicacions en l'enginyeria.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG2 : Coneixements generals i bàsics de la professió.
 • CG4 : Resolució de problemes.

 

Competències generals:>>interpersonals

 • CG11 : Raonament crític.

 

Competències generals:>>sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG15 : Capacitat d'adaptació a noves situacions.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.
 • CG21 : Sensibilitat cap a temes mediambientals.

 

Competències de professió regulada

 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a comprendre i aplicar els principis bàsics de la química general i les aplicacions a l'enginyeria.
 • Adquirir conceptes bàsics nous i reforçar els de termodinàmica ja adquirits.
 • Ser capaç d'aplicar els principis de la termodinàmica a sistemes simples.
 • Ser capaç d'aplicar els principis de la termodinàmica a les reaccions químiques.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre la termodinàmica de gasos i entendre la manera d'abordar les desviacions de la idealitat.
 • Adquirir conceptes bàsics nous i reforçar els ja adquirits quant a equilibri termodinàmic i, en particular, equilibri químic.
 • Ser capaç d'aplicar el concepte d'equilibri químic a les reaccions en fase gas.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre la cinètica química.
 • Desenvolupar estratègies de plantejament i resolució de problemes de termodinàmica i cinètica.
 • Conèixer i aplicar el mètode de resolució de l'estat d'equilibri d'una reacció química.
 • Conèixer les característiques dels equilibris químics en dissolució fonamentalment aquosa.
 • Resoldre situacions en què coexistisquen equilibris de diferents tipus.
 • Conèixer els factors que modifiquen l'estat d'equilibri.
 • Resoldre gràficament exercicis d'equilibris químics en dissolució.
 • Conèixer algunes aplicacions analítiques dels equilibris químics en dissolució.
 • Ser capaç de fer informes adequadament.
 • Saber adquirir i utilitzar informació bibliogràfica i tècnica referida a la química.
 • Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

En acabar l'assignatura, qualsevol alumne hauria de:
a) Conèixer i ser capaç d'utilitzar la terminologia bàsica de la química.
b) Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar les lleis bàsiques, conceptes i teories científiques que permeten racionalitzar el comportament químic de la matèria.
c) Conèixer les reaccions químiques més rellevants en l'àmbit de l'Enginyeria.
d) Conèixer i comprendre com la composició química pot afectar les propietats micro i macroscòpiques dels materials, i per tant a la possible aplicació dels mateixos.
e) Ser capaç de buscar i analitzar de forma crítica
informació per si mateix.
f) Haver millorat la seva capacitat per treballar en
grup, així com per exposar en públic els resultats d'aquests treballs realitzats.
g) Millorar la seva capacitat per llegir textos científics en altres idiomes, especialment llengua anglesa, la qual cosa els permetrà ampliar el camp del qual poden obtenir
informació per al desenvolupament de la seva professió.
h) Aprendre a organitzar-se el seu temps, per tal de lliurar les tasques encomanades, bé individuals o col·lectives, a temps, complint els terminis establerts.

 

 

Dades generals

Codi: 34504
Professor/a responsable:
DE VERA ALMENAR, GUILLEM
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix