Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

FFI-I es una asignatura básica de primer curso del grado en ingeniería química. Los contenidos propuestos suponen una introducción a temas fundamentales que debe conocer el graduado en ingeniería química y que se desarrollan en asignaturas más específicas en cursos superiores.

La asignatura se complementa con FFI-II, también de primer curso, ofreciendo entre las dos una introducción a muchos aspectos básicos de la física.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB1 : Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
 • CB2 : Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
 • CB4 : Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
 • CB5 : Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals:>>Instrumentals

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Resolució de problemes.

 

Competències generals:>>Interpersonals

 • CG11 : Raonament crític.

 

Competències generals:>>Sistemàtiques

 • CG13 : Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
 • CG14 : Capacitat d'aprenentatge autònom.
 • CG16 : Habilitat per a treballar de manera autònoma.
 • CG17 : Creativitat en tots els àmbits de la professió.

 

Competències de professió regulada

 • CPR3 : Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capacite per a l'aprenentatge de nous mètodes i teories, i els dote de versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • CPR4 : Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'Enginyeria Industrial.
 • CPR5 : Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, plànols de labors i altres treballs anàlegs.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a comprendre i aplicar els principis bàsics de la física general i les aplicacions en l'enginyeria.
 • Adquirir conceptes bàsics nous i reforçar els ja adquirits quant a mecànica d'una partícula, mecànica d'un sistema de partícules, mecànica del sòlid rígid i sòlid deformable, hidrostàtica i termodinàmica física.
 • Ser capaç d'obtenir i interpretar dades derivades d'observacions i mesures de laboratori en relació amb la significació que tenen.
 • Ser capaç de fer informes adequadament.
 • Coneixement i aplicació de la terminologia anglesa per a descriure els conceptes corresponents a aquesta matèria.
 • Distingir entre magnituds escalars i vectorials.
 • Saber determinar la incertesa de resultats experimentals obtinguts directament i indirecta.
 • Saber descriure moviments senzills d'una partícula.
 • Saber descriure els tipus de moviment d'un sòlid.
 • Saber aplicar les equacions de Newton i els teoremes de conservació a partícules, sistemes i sòlids rígids.
 • Saber calcular moments d'inèrcia i centres de masses en casos senzills.
 • Saber aplicar les lleis de la mecànica a fluids.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Comprender y aplicar los principios básicos de la física general: mecánica, fluidos, termodinámica y sus aplicaciones en la ingeniería

Adquirir nuevos conceptos básicos y reforzar los previamente adquiridos relativos a:
mecánica de una partícula, mecánica de un sistema de partículas, mecánica del sólido
rígido y sólido deformable, mecánica de fluidos y termodinámica

Distinguir entre magnitudes escalares, vectoriales

Saber determinar la incertidumbre de resultados experimentales obtenidos directa e
indirectamente

Saber describir el movimiento de un sistema de partículas y un sólido

Saber aplicar las ecuaciones de Newton y los teoremas de conservación a partículas, sistemas y sólidos rígidos

Saber calcular momentos de inercia y centros de masas

Saber aplicar las leyes de la mecánica a fluidos

Conocer los principios de la termodinámica y los mecanismos de transmisión de calor

Saber calcular el calor, trabajo y energía interna intercambiados en transformaciones termodinámicas sencillas

 

 

Dades generals

Codi: 34501
Professor/a responsable:
ORTUÑO SANCHEZ, MANUEL FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix