Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Administració i Gestió de Bases de dades es planteja com a colofó i continuació als coneixements adquirits sobre bases de dades en les assignatures Fonaments de les Bases de dades (primer curs) i Disseny de Bases de dades (segon curs). Després de la formació bàsica sobre bases de dades adquirida en aquestes assignatures, l'assignatura proposada planteja el problema de l'administració d'una base de dades des d'un punt de vista eminentment pràctic. Com a tal, els estudiants desenvoluparan projectes complets de construcció i reconstrucció d'una base de dades, definint i dissenyant solucions a problemes concrets. Aquests projectes permetran que els estudiants s'enfronten i superen reptes que en el futur podran traslladar a situacions que amb tota seguretat es plantejaran en els seus exercicis professionals.

Metodològicament, l'ensenyament d'Administració i Gestió de Bases de dades s'ha plantejat com un aprenentatge orientat a projectes on es començarà plantejant un repte a aconseguir, a partir del qual l'assignatura anirà proporcionant els recursos necessaris per al seu assoliment.

Les competències adquirides en Administració i Gestió de Bases de dades serviran també de suport per a la resta d'assignatures de l'especialització en Tecnologies d'Informació, on el problema de l'administració i gestió de la informació formarà part activa dels desenvolupaments en cadascun d'elles.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Tecnologies de la Informació

 • CETI1 : Capacitat per a comprendre l'entorn d'una organització i les seues necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • CETI5 : Capacitat per a seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacen les necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
 • CETI6 : Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent-hi Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.
 • CETI7 : Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per a dirigir projectes d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic en informàtica, a més de les especificacions, els reglaments i les normes d'obligat compliment.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més deles que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, fer informes, planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conéixer i saber aplicar una metodologia completa d'administració i gestió de bases de dades per a projectes de tecnologies de la informació.
 • Conéixer i saber aplicar eines i recursos per al desenvolupament d'aquesta metodologia.
 • Conéixer i saber aplicar diferents mecanismes d'administració i gestió de la informació emmagatzemada en bases de dades.
 • Enfrontar i saber resoldre diferents reptes en l'administració i gestió de les bases de dades habituals en la futura activitat professional de l'estudiant.
 • Descobrir noves tendències relacionades amb l'administració i gestió de les bases de dades.

 

 

Dades generals

Codi: 34067
Professor/a responsable:
MOREDA POZO, MARIA PALOMA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix