Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El éxito de un sitio web está muy relacionado con tres factores básicos: una correcta gestión de contenidos, un buen posicionamiento en los buscadores y un seguimiento y análisis adecuado del comportamiento de los usuarios con respecto al sitio web

En esta asignatura establecemos las bases que nos permiten comprender y analizar estos factores con la finalidad de ser capaces de tomar decisiones correctas, justificadas e informadas tanto en el desarrollo del sistema como en su posterior evolución.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Tecnologies de la Informació

 • CETI3 : Capacitat per a usar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, avaluació i gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que asseguren l'accessibilitat, l'ergonomia i la usabilitat dels sistemes.
 • CETI6 : Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent-hi Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir projectes d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conocer las características de los principales sistemas de gestión de contenidos (CMS)
 • Aprender a seleccionar el CMS que mejor se adapta a las necesidades de nuestro sistema
 • Conocer en detalle un CMS típico y saber emplearlo y adaptarlo a nuestras necesidades
 • Conocer los fundamentos y técnicas que emplean los motores de búsqueda en Internet.
 • Conocer y saber aplicar las diferentes metodologías para lograr un buen posicionamiento en buscadores
 • Ser capaz de analizar e interpretar los diferentes indicadores de uso de un sitio web.
 • Conocer la estructura básica de una red social
 • Conocer las técnicas más importantes para el uso de redes sociales

 

 

Dades generals

Codi: 34064
Professor/a responsable:
MUÑOZ TEROL, RAFAEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix