Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura d'Integració d'Aplicacions i Processos Empresarials (IAPE) s'emmarca dins d'un conjunt d'assignatures destinades a aprofundir en conceptes, metodologies i eines relacionades amb la gestió de processos. Encara que cobra una gran importància en el món empresarial, la gestió de processos és un element clau en entorns de qualsevol tipus: industrials, clínics, docents, etc. L'assignatura IAPE pretén introduir a l'alumne aquests conceptes així com les diferents metodologies que s'utilitzen en integració i gestió de processos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències específiques (tecnologia específica):>>Sistemes d'Informació

 • CESI1 : Capacitat d'integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent-los aconseguir els seus objectius de forma efectiva i eficient, donant-los així avantatges competitius.
 • CESI3 : Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.
 • CESI4 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
 • CESI6 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic en informàtica, a més de les especificacions, els reglaments i les normes d'obligat compliment.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia, gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

- Conèixer els problemes associats a la identificació de processos i la seua gestió.

- Conèixer i comprendre metodlogías d'enginyeria de processos

- Conèixer sistemes de qualitat aplicables a la gestió de processos

- Comprendre la importància de les tecnologies d'integració

 

 

Dades generals

Codi: 34058
Professor/a responsable:
FERRANDIZ COLMEIRO, ANTONIO LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix