Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Relevancia social de los servicios de la sociedad de la información

Demanda de nuevos servicios en entornos inteligentes

Transformación del hogar consecuencia de la incorporación de TIC

Crecimiento del mercado de servicios relacionados con las tecnologías en el hogar

Creciente papel de áreas como la informática y las comunicaciones

Demanda de profesionales formados en este campo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2021-22

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria de Computadors

 • CEIC1 : Capacitat de dissenyar i construir sistemes digitals, incloent-hi computadors, sistemes basats en microprocessador i sistemes de comunicacions.
 • CEIC4 : Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.
 • CEIC5 : Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes maquinari i programari més adequades per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
 • CEIC7 : Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen. 
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupar i executar sistemes, aplicacions i serveis informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic en informàtica, a més de les especificacions, els reglaments i les normes d'obligat compliment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Ubicar el área domótica en el marco de las IST
- Introducir los conceptos generales del hogar inteligente y su ámbito de aplicación
- Estudiar la metodología general de diseño de los sistemas inteligentes en el hogar
- Conocer los subsistemas IoT, CPS y los dispositivos de percepción y actuación generales
- Estudiar los estándares actuales y las tecnologías de comunicación
- Diseñar un sistema para el hogar inteligente
- Plantear servicios avanzados para entornos inteligentes

 

 

Dades generals

Codi: 34048
Professor/a responsable:
AZORIN LOPEZ, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix