Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Esta asignatura enseña al alumno toda una serie de conocimientos y uso de herramientas útiles en diversos aspectos de la Ingeniería Informática, por tanto, las competencias y objetivos conseguidos con ella son útiles en otras asignaturas del Plan de Estudios, tales como:

Asignaturas como “Programación 3”,  “Herramientas avanzadas para el desarrollo de aplicaciones”, “Programación y Estructuras de Datos”, “Análisis y Diseño de Algoritmos”, “Programación Concurrente”, “Desafios de Programación”, “Tratamiento de Datos para Sistemas de Información” son asignaturas muy relacionadas con DCA.

Las competencias y objetivos adquiridos en asignaturas como “Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software” le serán también útiles al alumno de esta asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria del Programari

 • CEIS1 : Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes programari que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable i eficient, siguen assequibles de desenvolupar i mantenir i complisquen normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Programari.
 • CEIS3 : Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
 • CEIS4 : Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
 • CEIS6 : Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un domini o més d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir les activitats de projectes, en l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia, gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Aprender a trabajar en grupo, adquirir habilidades sociales, saber identificar roles dentro de un grupo de trabajo y adaptarse a ellos, etc...

Aprender a identificar y corregir los fallos de una aplicación así como recibir informes de fallos desde usuarios de la misma.

Aprender a optimizar los tiempos de compilación de una aplicación.

Aprender a internacionalizar una aplicación de manera eficiente.

Aprender a “interrogar” (introspección) al sistema donde se compilará una aplicación para adaptarla a él, así como crear instaladores de aplicaciones para hacer más sencilla su distribución y uso por parte de usuarios noveles.

Aprender a usar sistemas de control de versiones para aplicarlos en el proceso de desarrollo del software creado, así como aprender a decidir cual de ellos puede ser el más apropiado en un momento determinado para un desarrollo concreto.

 

 

Dades generals

Codi: 34042
Professor/a responsable:
CORBI BELLOT, ANTONIO MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix