Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESENVOLUPAMENT COL·LABORATIU D'APLICACIONS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Atès que ensenya a l'alumne tot un seguit de coneixements i ús d'eines útils en diversos aspectes de l'Enginyeria Informàtica, les competències i objectius aconseguits amb ella són útils en altres assignatures del Pla d'Estudis, tals com:

“Programació 3”, “Eines avançades per al desenvolupament d'aplicacions”, “Programació i Estructures de Dades”, “Anàlisis i Disseny d'Algorismes”, “Programació Concurrent”, “*Desafios de Programació”, “Tractament de Dades per a Sistemes d'Informació”.

Les competències i objectius adquirits en assignatures com a “Metodologies Àgils de Desenvolupament de Programari” li seran útils a l'alumne d'aquesta assignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria del Programari

 • CEIS1 : Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes programari que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable i eficient, siguen assequibles de desenvolupar i mantenir i complisquen normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Programari.
 • CEIS3 : Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
 • CEIS4 : Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
 • CEIS6 : Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un domini o més d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

 

Competències Bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria en informàtica, que tinguen com a objectiu, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'apartat següent, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, aplicacions i serveis informàtics.
 • Capacitat per a dirigir les activitats de projectes, en l'àmbit de la informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, aplicacions i serveis informàtics, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia, gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Aprendre a treballar en grup, adquirir habilitats socials, saber identificar rols dins d'un grup de treball i adaptar-se a ells, etc...

Aprendre a identificar i corregir les fallades d'una aplicació així com rebre informes de fallades des d'usuaris de la mateixa.

Aprendre a optimitzar els temps de compilació d'una aplicació.

Aprendre a internacionalitzar una aplicació de manera eficient.

Aprendre a “interrogar” (introspecció) al sistema on es compilarà una aplicació per adaptar-la a ell, així com crear instal·ladors d'aplicacions per fer més senzilla la seva distribució i ús per part d'usuaris novells.

Aprendre a usar sistemes de control de versions per aplicar-los en el procés de desenvolupament del programari creat, així com aprendre a decidir com d'ells pot ser el més apropiat en un moment determinat per a un desenvolupament concret.

 

 

Dades generals

Codi: 34042
Professor/a responsable:
CORBI BELLOT, ANTONIO MIGUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix