Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura Arquitectura dels Computadors s'emmarca dins dels coneixements pertanyents a la branca coneguda com Arquitectura i Tecnologies dels Computadors, branca que entre altres aspectes explica el funcionament dels ordinadors com a màquines de computació.

Aquesta assignatura constitueix una de les matèries primordials en relació a l'estudi de les arquitectures de computadors i, juntament amb Fonaments dels Computadors i Estructura dels Computadors, completa els aspectes de teoria, abstracció i disseny de l'àrea.

D'altra banda, l'assignatura actua com a pont introduint les arquitectures avançades, els continguts de les quals seran consolidats en l'assignatura de tercer curs Enginyeria dels Computadors i en altres de caràcter optatiu fonamentalment de l'especialització en Enginyeria de Computadors.

La seua ubicació i caracterització com a obligatòria en el pla d'estudis la converteix en una assignatura que aprofundeix en diversos conceptes introduïts en Estructura dels Computadors, però tenint en compte que, mentre que en aquesta última s'estudia el computador des del punt de vista de les seues unitats funcionals, en Arquitectura dels Computadors s'aborda aquest estudi des d'un nivell superior, amb una perspectiva d’enginyeria i prenent en consideració aspectes relatius al disseny, l'avaluació i les estratègies per a incrementar les prestacions, servint a més a més com a base per a la culminació d'aquestos objectius en l'assignatura Enginyeria dels Computadors.

Les assignatures predecessores Fonaments dels Computadors i Estructura dels Computadors que l'alumnat ha hagut de cursar, atès que són requisit previ, pretenen que s'arribe a l'assignatura amb una base raonable de coneixements en arquitectures que cal, en tot cas, analitzar, consolidar i formalitzar i il•lustrar amb implementacions i dissenys concrets, així com abordar des d'una perspectiva més àmplia introduint, al mateix temps, noves tècniques d'augment de prestacions.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i amb la legislació i normativa vigent.
 • CE14 : Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Com objectiu general, aquesta assignatura persegueix que les/els estudiants coneguen i consoliden aspectes fonamentals de l'anàlisi, el disseny i la implementació d'arquitectures seqüencials clàssiques, les millores immediates dins d'aquest paradigma clàssic, així com l'existència d'arquitectures alternatives. Com a mètode de treball bàsic, s'estableixen un conjunt d'eines i paràmetres que permeten a l'alumnat estudiar i analitzar amb major profunditat i rigor les opcions arquitectòniques, combinant els aspectes abstractes i genèrics amb l'estudi d'implementacions concretes.

Els objectius específics es concreten en els següents:

Cognitius

 • Definir el concepte d'arquitectura i incorporar paràmetres necessaris per a l'avaluació i l'anàlisi del rendiment
 • Explicar la repercussió del repertori d'instruccions sobre l'arquitectura i el rendiment, entenent els principis del disseny d'aquest repertori
 • Identificar la segmentació com a tècnica bàsica per a l'augment del rendiment, així com el disseny, la planificació i el control d'unitats segmentades
 • Comprendre l'evolució de les arquitectures i les diferències entre les filosofies CISC i RISC
 • Explicar les tècniques de millora del rendiment de la memòria i del sistema d'entrada/eixida
 • Identificar les limitacions de les arquitectures clàssiques i la importància del paral•lelisme
 • Dominar i utilitzar la terminologia usual i el llenguatge propi de la matèria i utilitzar-lo correctament tant de forma oral com escrita

Instrumentals

 • Desenvolupar habilitats de disseny de repertoris d'instruccions
 • Saber dissenyar una ruta de dades segmentada
 • Comprendre les possibilitats que ofereix un sistema jeràrquic de memòria
 • Ser capaços de realitzar programes de prova per a avaluar aspectes concrets del computador
 • Ser capaços d'usar bancs de prova de tipus estàndard per a realitzar estudis d'avaluació, i d'interpretar els corresponents informes de resultat


Actitudinals

 • Apreciar la importància de l'optimització de diferents components de l'arquitectura del computador per a la millora del rendiment
 • Desenvolupar l'esperit crític a l'hora d'avaluar el rendiment d'un sistema computador seguint criteris objectius
 • Capacitat d'integrar-se en grups de treball immersos en tasques d'anàlisis i disseny
 • Capacitat d'esforç en la cerca de solucions i d'aprenentatge autònom

 

 

Dades generals

Codi: 34020
Professor/a responsable:
RICO SOLIVERES, MARIA LUISA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix