Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura PROGRAMACIÓ 3 (PROG-3) estudia en profunditat una àrea fonamental dels coneixements tècnics i habilitats pràctiques en tecnologia del programari de l'enginyer o enginyera en informàtica: la programació orientada a objectes (POO), el paradigma de programació dominant en pràcticament totes les àrees d'aplicació de la informàtica (vegeu la llista TIOBE).

Aquesta assignatura és continuació natural de l'assignatura Programació 2, en la qual ja es realitza una introducció a la POO. En Programació 3 s'estudien els elements i principis clau del paradigma OO, des del punt de vista del desenvolupament i manteniment d'aplicacions. PROG-3 proporciona a l'alumne la capacitació tecnològica i científica necessària per a la compressió en profunditat de la programació moderna d'aplicacions en qualsevol àmbit. L'assignatura pertany a la matèria de programació i proporciona a l'alumne la base necessària per a cursar altres assignatures relacionades amb aquesta, com Eines Avançades per al Desenvolupament d'Aplicacions, Programació i Estructures de Dades, Anàlisi i Disseny d'Algorismes, Llenguatges i Paradigmes de Programació; així com assignatures relacionades amb l'enginyeria del programari (Disseny de Sistemes Programari, Planificació i Prova de Sistemes Programari...).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat, d'acord amb els coneixements adquirits segons planificació dels ensenyaments.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conèixer i aplicar la metodologia del paradigma orientat a objectes.
 • Ser capaç d'utilitzar un llenguatge de programació orientat a objectes per a implementar solucions dissenyades mitjançant el paradigma orientat a objectes.
 • Comprendre la importància d'aplicar models de desenvolupament iteratius que maximizen la robustesa, correcció i mantenibilidad del programari, basats en l'aplicació iterativa de les fases d'implementació, documentació i prova.

 

 

Dades generals

Codi: 34012
Professor/a responsable:
PONCE DE LEON AMADOR, PEDRO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix