Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Un robot de servei és un robot que opera de forma semi o totalment autònoma per proporcionar serveis útils al benestar dels éssers humans o dels equips, excloent les operacions de manufactura. Els robots de serveis tenen nombrosos camps d'aplicació des de l'ajuda domèstica o assistencial fins a la seva utilització en entorns de risc i professionals. En aquesta assignatura s'avaluaran diferents aspectes relacionats amb la robòtica de serveis. D'una banda, s'analitzarà el concepte d'interacció humà-robot i els diferents mètodes disponibles per dur-la a terme. En un segon bloc, s'estudiaran els aspectes principals de la robòtica cognitiva, incloent l'anàlisi d'arquitectures cognitives i s'aprofundirà en robòtica humanoide. Finalment, s'analitzaran les aplicacions de la robòtica de serveis en diferents àmbits.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG4 : Conèixer les necessitats tecnològiques de la societat i la indústria i ser capaç de millorar serveis i processos de producció, aplicant tecnologia actual de robòtica, mitjançant l'elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics en diverses aplicacions, tant industrials com de servei.
 • CG6 : Concebre, calcular, dissenyar i engegar algorismes, equips o instal·lacions en l'àmbit de la robòtica, per a aplicacions industrials o de serveis, tenint en compte aspectes de qualitat, seguretat, criteris mediambientals i ús racional i eficient de recursos.
 • CG7 : Saber aplicar noves tecnologies de robòtica als diversos sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar-ne la competitivitat.
 • CG8 : Ser capaç d'integrar robots en la societat, aplicant els criteris ètics adequats si cal i saber transmetre els beneficis que la robòtica pot aportar, sense ignorar els riscos d'una incorrecta aplicació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE24 : Estar al corrent de les noves tendències en sistemes robòtics, especialment en robots industrials, humanoides, bioinspirats, nanorobòtica i microrobòtica, robòtica social, telerobòtica, robots assistencials i saber els camps d'aplicació en què són eficaces.
 • CE27 : Conèixer les tècniques d'intel·ligència artificial utilitzades en robòtica industrial i de serveis, saber com utilitzar-les en aplicacions robòtiques fixes i mòbils.
 • CE29 : Ser capaç d'aplicar tècniques per a la interacció entre sistemes robòtics i persones. Conèixer els sistemes cognitius i d'aprenentatge que es poden aplicar a la robòtica.
 • CE34 : Tenir capacitat per a dissenyar i projectar sistemes robòtics i la implantació industrial i en l'àmbit dels serveis d'aquests.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les diverses arquitectures cognitives (basades en objectius, conductes, híbrides, etc.) i l'aplicació que se'n fa.
 • Conèixer i saber aplicar les diverses tècniques d'interacció home-robot (gestos, parla, comunicació multimodal, etc.).
 • Ser capaç de dissenyar l'interfície home-robot adequada a les necessitats d'una aplicació.
 • Conèixer les noves aplicacions i oportunitats de negoci dels robots de serveis, en entorns com robòtica mèdica, assistencial, humanoides, entreteniment, educació, etc.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conèixer els principals aspectes de la robòtica cognitiva i la seua importància.
 • Conèixer els diferents tipus d'arquitectures cognitives (p. ex. basades en objectius, conductes, híbrides, etc.) i la seua aplicació.
 • Conèixer i saber aplicar les diferents tècniques d'interacció humà-robot (p. ex. gestos, parla, comunicació multimodal, etc.).
 • Ser capaç de dissenyar l'interfície humà-robot adequat para de les necessitats d'una aplicació de robòtica de serveis.
 • Conèixer les noves aplicacions i oportunitats de negoci dels robots de serveis en entorns com a robòtica en medicina, assistencial, humanoides, entreteniment, educació, etc.

 

 

Dades generals

Codi: 33733
Professor/a responsable:
UBEDA CASTELLANOS, ANDRES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix