Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura de sistemas inteligentes se imparte en el tercer curso del grado de ingeniería robótica. Se trata del primer contacto del alumno con la Inteligencia Artificial (IA), una de las áreas de la robótica con una relevancia creciente en el ámbito profesional, los titulados en Ingeniería Robótica actuales deben comprender y aprender la resolución de problemas utilizando conceptos y técnicas de IA.
La asignatura es la base en la que se asientan los conocimientos que permitirán al alumno afrontar con garantías las asignaturas de cuarto curso Sistemas multi-robot, Robots móviles y Robótica de servicios.
Desde el punto de vista profesional, la evolución y el desarrollo de los robots autónomos que utilizan inteligencia artificial avanza a un ritmo imparable. Cada día, la demanda de profesionales que den soporte a este desarrollo crece, lo que crea muchas e interesantes oportunidades laborales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.

 

Competències específiques (CE)

 • CE27 : Conèixer les tècniques d'intel·ligència artificial utilitzades en robòtica industrial i de serveis, saber com utilitzar-les en aplicacions robòtiques fixes i mòbils.
 • CE28 : Ser capaç d'aplicar mètodes de reconeixement de patrons i d'aprenentatge computacional en l'anàlisi de dades sensorials i per a la presa de decisions en sistemes robòtics.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Es tracta del primer contacte de l'alumnat amb els sistemes intel·ligents, una de les àrees amb una rellevància creixent en l'àmbit professional dels titulats en enginyeria robòtica. Han de comprendre i aprendre la resolució de problemes utilitzant conceptes i tècniques de sistemes intel·ligents.
 • Tenir i comprendre els coneixements d'intel·ligència artificial per a resoldre problemes d'enginyeria robòtica nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 1. Reflexionar sobre el contexto de la Inteligencia Artificial y los Agentes Físicos Inteligentes a partir del análisis de sus problemáticas, técnicas y líneas de investigación.
 2. Tomar contacto con literatura general y específica de Inteligencia Artificial. 
 3. Dominar y utilizar la terminología utilizada en Inteligencia Artificial 
 4. Identificar lenguajes y herramientas de desarrollo propias de la Inteligencia Artificial.
 5. Conocer distintas formas de representar el conocimiento
 6. Conocer distintas formas de representar incertidumbre
 7. Entender el concepto de aprendizaje automático y las líneas generales de su puesta en marcha
 8. Conocer el funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje automático supervisado
 9. Conocer el funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje automático no-supervisado
 10. Entender el concepto de aprendizaje evolutivo

 

 

Dades generals

Codi: 33726
Professor/a responsable:
VIEJO HERNANDO, DIEGO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix