Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Asignatura de formación básica de primer curso de ingeniería robótica. Esta asignatura constituye el punto de entrada a la programación, uno de los pilares básicos de este título. Además de conocer los aspectos básicos de la programación, el estudiante conocerá otros aspectos avanzados orientados a la robótica 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Interpretar el funcionament del codi font d'un programa. Definir els tipus de dades necessàries per a representar la informació. Dissenyar algorismes i codificar-los amb diferents tècniques de programació, especialment en sistemes robòtics. Verificar el correcte funcionament d'un programa.

 

Competències transversals

 • CT1 : Capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dominar els principis de la programació procedimental.
 • Resoldre problemes de programació bàsica aplicant adequadament els tipus de dades elementals, els tipus de dades estructurades i les estructures de control.
 • Assimilar el concepte programació modular i saber aplicar-lo a la resolució de problemes.
 • Conèixer el concepte de recursivitat i aplicar-lo a problemes senzills.
 • Comprendre el concepte de fitxer i saber utilitzar-los.
 • Ser capaç d'utilitzar eines de programació per a editar, compilar, executar i verificar un programa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Analizar problemas susceptibles de resolución por un ordenador y diseñar algoritmos que los solucionen.
 • Implementar algoritmos mediante técnicas de programación estructurada y modular.
 • Saber realizar programas de ordenador que capturen y envíen información a un sistema robótico.

 

 

Dades generals

Codi: 33704
Professor/a responsable:
Pomares Puig, Cristina
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix