Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FINAL DE GRAU

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

El Trabajo Fin de Grado consiste en un trabajo individual en el que el estudiante desarrolla un proyecto en el ámbito de la ingeniería biomédica. Las actividades formativas son de carácter muy amplio y en ellas se desarrollará el conjunto de competencias adquirido a lo largo de toda la titulación de Grado. 

Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.


Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante vigente y, en su caso, lo prescrito en la reglamentación particular de cada centro.
En todos los TFG será necesario realizar un estudio de viabilidad práctica de la propuesta.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes biomèdics en l'àmbit d'aplicació del grau liderant-ne la posada en funcionament i la millora contínua.
 • CG10 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CG11 : Adquirir un compromís ètic amb la millora de la salut.
 • CG12 : Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat en Enginyeria Biomèdica.
 • CG2 : Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes biomèdics, serveis i aplicacions del sector sanitari i de la informació que gestionen.
 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG5 : Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG8 : Participar i liderar equips multidisciplinaris i ser capaç de comunicar coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la enginyeria biomèdica i l'aplicació que tenen en l'àmbit de la salut.
 • CG9 : Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia del graduat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer mètodes i mètriques de rendiment que permeten establir la qualitat dels processos i la millora continuada en les organitzacions relacionades amb l'àmbit de la salut.
 • CE10 : Conèixer i saber utilitzar sensors i actuadors i sistemes d'adquisició de senyals i informació biomèdica.
 • CE11 : Desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes biomèdics que presten serveis de salut a distància per a ciutadans i professionals, a través d'una xarxa de comunicacions.
 • CE12 : Desenvolupar, seleccionar i avaluar dispositius sanitaris, assegurant-ne la fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i estàndards.
 • CE13 : Conèixer les estratègies i metodologies d'integració de sistemes biomèdics així com el seu potencial en l'àmbit de la salut.
 • CE14 : Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes d'adquisició, emmagatzematge, transmissió i tractament d'imatges i senyals clínics.
 • CE15 : Saber utilitzar estratègies i habilitats tecnològiques per a millorar la comunicació entre usuaris d'enginyeria biomèdica, professionals i pacients, així com la difusió d'informació de salut.
 • CE16 : Reconèixer els beneficis i limitacions, en termes de costos, interoperabilitat i rendiment, relacionats amb diverses infraestructures que poden ser usades en els sistemes sanitaris.
 • CE17 : Conèixer i saber utilitzar dispositius i infraestructures de xarxes de comunicacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE18 : Conèixer i saber aplicar tècniques estadístiques i de mineria de dades per a analitzar informació de salut.
 • CE19 : Comprendre i adaptar els sistemes biomèdics per a cobrir necessitats d'escalabilidad, mantenibilidad, rendiment, disponibilitat, seguretat i flexibilitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE2 : Conèixer i identificar els diferents rols presents en la disciplina de l'enginyeria biomèdica a més de les necessitats d'informació que presenten.
 • CE20 : Identificar problemes de seguretat i confidencialitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica i saber aplicar solucions seguint recomanacions i estàndards nacionals i internacionals.
 • CE21 : Comprendre la relació existent entre diferents tipus de sistemes associats a l'enginyeria biomèdica com els sistemes mecànics hidràulics, tèrmics i elèctrics.
 • CE22 : Conèixer i saber aplicar les terminologies i els estàndards en matèria sanitària proposats pels diversos organismes d'estandardització tant tècnics com sanitaris.
 • CE23 : Identificar, integrar i relacionar el concepte de salut i el de malaltia.
 • CE24 : Identificar, integrar i relacionar els conceptes de prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, la cura als malalts i la promoció i la protecció de la salut.
 • CE25 : Identificar, integrar i relacionar les dades de valoració, priorització de problemes/diagnòstics, proves diagnòstiques, procediments terapèutics i dades de seguiment en les diverses etapes del cicle vital.
 • CE26 : Conèixer i identificar l'estructura i funció del cos humà a nivell bàsic.
 • CE27 : Conèixer els principals processos fisiopatològics, les seues manifestacions i els factors de risc que determinen els estats de salut i malaltia en les diverses etapes del cicle vital.
 • CE28 : Comprendre, analitzar i monitoritzar la distribució de la salut i els seus determinants en grups i comunitats.
 • CE29 : Conèixer els conceptes bàsics i la terminologia de la farmacologia, els principals grups de fàrmacs, les bases de dades farmacològiques i la gestió de la informació de medicaments.
 • CE3 : Conèixer les arquitectures de temps real, paral·leles i distribuïdes, la seua programació, així com les eines per al seu desenvolupament per un equip de treball en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE30 : Conèixer els conceptes bàsics i terminologia bioquímica clínica.
 • CE31 : Adquirir capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria biomèdica, així com mostrar aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics i algorísmia numèrica.
 • CE32 : Comprendre i dominar els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i l'aplicació que tenen en la resolució de problemes d'enginyeria biomèdica.
 • CE33 : Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional i l'aplicació que tenen en la resolució de problemes d'enginyeria biomèdica.
 • CE34 : Adquirir coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en enginyeria biomèdica.
 • CE35 : Comprendre conceptes bàsics de la biologia cel·lular, la bioquímica, la genètica i la immunologia, a més de la terminologia general utilitzada en la biologia humana.
 • CE36 : Conèixer el concepte d'empresa i l'organització i gestió d'aquesta en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica. .
 • CE37 : Adquirir capacitat per a assentar els principis de coneixements bàsics de la química general a fi d'aplicar-los per a comprendre l'estructura i interaccions de les biomolècules que formen part dels éssers vius i dels biomaterials compatibles amb els éssers vius.
 • CE38 : Ser capaç de resoldre problemes d'enginyeria biomèdica aplicant coneixements d'estadística.
 • CE39 : Conèixer els principis de l'equilibri i la dinàmica de sistemes mecànics i saber resoldre problemes associats a l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE4 : Conèixer i desenvolupar sistemes d'ajuda a la decisió en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE40 : Conèixer i saber aplicar els principis elementals de la mecànica de fluids.
 • CE41 : Comprendre i saber calcular els aspectes bàsics dels circuits electrònics analògics.
 • CE42 : Conèixer i saber dissenyar circuits digitals.
 • CE43 : Saber seleccionar un material tenint en compte les seues propietats, les característiques del lloc de col·locació i l'ús al que es va a sotmetre, en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE5 : Conèixer i comprendre els instruments utilitzats en enginyeria biomèdica així com el seu funcionament bàsic.
 • CE6 : Conèixer el concepte de sistema de salut i les seues implicacions a nivell local, autonòmic, nacional i internacional.
 • CE7 : Dissenyar, desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes d'informació que gestionen dades relacionades amb la salut.
 • CE8 : Comprendre que les dades biomèdiques poden ser mesurats, comparats, agrupats i saber presentar-los de la millor manera possible depenent del propòsit que es perseguisca en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE9 : Adquirir capacitat per a elaborar plecs de condicions tècniques i avaluar les propostes associades, de sistemes d'informació de salut, equips biomèdics i projectes informàtics aplicats a la salut, que complisquen els estàndards vigents.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias del Trabajo Fin de Grado

 • TFG : Exercici original a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies de la informació per a la salut de naturalesa professional, en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser autònom per a aprendre tècniques i coneixements nous i adequats per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes i serveis, dins de l'àmbit de les tecnologies de la informació per a la salut. Saber donar suport al disseny i desenvolupament de serveis i aplicacions de les tecnologies de la informació per a la salut.
 • Comprendre la terminologia de les àrees que integren l'enginyeria en tecnologies de la informació per a la salut.
 • Saber utilitzar eines informàtiques de cerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb l'enginyeria en tecnologies de la informació per a la salut.
 • Saber avaluar els avantatges i inconvenients de diverses alternatives tecnològiques per a solucionar problemes en l'àmbit de la salut.
 • Saber responsabilitzar-se de posar en marxa i millorar contínuament sistemes relacionats amb l'enginyeria en tecnologies de la informació per a la salut, a més de conèixer-ne l'impacte econòmic i social.
 • Saber i conèixer alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una manera professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

El objetivo principal del trabajo fin de grado es que el estudiante adquiera las competencias relacionadas con el desarrollo de un proyecto en ingeniería biomédica, destacando el caracter multidisciplinar de estos proyectos.

 

 

Dades generals

Codi: 33640
Professor/a responsable:
RUIZ FERNANDEZ, DANIEL
Crèdits ECTS: 12,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 10,80

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: BIOTECNOLOGIA
  Àrea: BIOLOGIA CEL·LULAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: FISIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA ELÈCTRICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix