Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Planificación, despliegue, integración y dirección de proyectos, servicios y sistemas tecnológicos en el área de la salud. Estimación de costes. Análisis de riesgos. Monitorización y control de proyectos. Presentación de informes. Organización de equipos humanos multidisciplinares. Gestión de configuraciones. Gestión de calidad. Estándares de comunicaciones. Análisis y gestión de infraestructuras. Estudio de Seguridad y Salud. Diseño, verificación y certificación de proyectos, pliegos de condiciones e informes de los sistemas de información y telecomunicaciones en los edificios singulares. Proyectos de sistemas TIC integrados para servicios de salud a distancia para ciudadanos y profesionales.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG5 : Conèixer, comprendre i aplicar els estàndards i les normes tècniques sobre l'ús de tecnologies d'informació i comunicacions en l'àmbit de la salut.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG8 : Participar i liderar equips multidisciplinaris i ser capaç de comunicar coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la enginyeria biomèdica i l'aplicació que tenen en l'àmbit de la salut.

 

Competències específiques (CE)

 • CE16 : Reconèixer els beneficis i limitacions, en termes de costos, interoperabilitat i rendiment, relacionats amb diverses infraestructures que poden ser usades en els sistemes sanitaris.
 • CE19 : Comprendre i adaptar els sistemes biomèdics per a cobrir necessitats d'escalabilidad, mantenibilidad, rendiment, disponibilitat, seguretat i flexibilitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE2 : Conèixer i identificar els diferents rols presents en la disciplina de l'enginyeria biomèdica a més de les necessitats d'informació que presenten.
 • CE9 : Adquirir capacitat per a elaborar plecs de condicions tècniques i avaluar les propostes associades, de sistemes d'informació de salut, equips biomèdics i projectes informàtics aplicats a la salut, que complisquen els estàndards vigents.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç d'assessorar en matèria tecnològica i d'aplicar els estàndards associats.
 • Conèixer els principals conceptes sobre planificació de projectes (confecció d'agendes, fites i lliuraments).
 • Conèixer diversos mètodes i tècniques per a calcular costos i fer l'anàlisi de riscos d'un projecte, tenint-ne en compte els components: esforç, maquinari, programari, etc.
 • Capacitat per a avaluar i seleccionar sistemes i equips tecnològics en l'àmbit de la salut, a més d'elaborar plecs de condicions tècniques.
 • Comprendre les tecnologies bàsiques i les estratègies i metodologies d'integració i interoperabilitat de sistemes en l'àmbit de la salut.
 • Conèixer i saber redactar diversos tipus d'informes i presentacions en funció de les parts interessades (stakeholders) del projecte: clients, desenvolupadors i directius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Mejorar la capacidad de abstracción y síntesis del alumno para:

Resolver problemas relacionados con la gestión (planificación, estimación, puesta en marcha y monitorización y control) de un proyecto, enmarcadas en la ingeniería del software, de forma eficiente.

Toma de decisiones efectiva para gestionar (planificar , estimar, poner en marcha y monitorizar y controlar) un proyecto de desarrollo de un sistema software.

Justificar y documentar las decisiones tomadas de forma eficiente y efectiva.

Concienciarse de la importancia de los estándares procedimentales y documentales.

Conocer las responsabilidades social y jurídica asociadas a las TIC.

 

 

Dades generals

Codi: 33634
Professor/a responsable:
MORA LIZAN, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,10
Crèdits pràctics: 1,30
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,55
  Crèdits pràctics: 0,65
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,55
  Crèdits pràctics: 0,65
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix