Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SISTEMES D'INFORMACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El sector sanitari ha apostat de forma decidida per les TIC com un dels eixos estratègics sobre els quals ha de sustentar-se la millora de l'eficiència i de la qualitat de l'assistència sanitària. Des del punt de vista tècnic, es vol proveir als professionals sanitaris de les millors ferramentes de treball i de gestió perquè puguen proporcionar al ciutadà una atenció cada dia més eficaç, de major qualitat i més eficient.

L'objectiu que perseguix l'assignatura de Sistemes d'Informació és que l'alumne conega en detall totes les capes i subsistemes que conformen el sistema d'informació sanitari, obtenint una visió global del mateix, coneixement específic de cada un d'ells i les seues interrelacions

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat en Enginyeria Biomèdica.
 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG8 : Participar i liderar equips multidisciplinaris i ser capaç de comunicar coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb la enginyeria biomèdica i l'aplicació que tenen en l'àmbit de la salut.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Saber utilitzar estratègies i habilitats tecnològiques per a millorar la comunicació entre usuaris d'enginyeria biomèdica, professionals i pacients, així com la difusió d'informació de salut.
 • CE19 : Comprendre i adaptar els sistemes biomèdics per a cobrir necessitats d'escalabilidad, mantenibilidad, rendiment, disponibilitat, seguretat i flexibilitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CE6 : Conèixer el concepte de sistema de salut i les seues implicacions a nivell local, autonòmic, nacional i internacional.
 • CE7 : Dissenyar, desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes d'informació que gestionen dades relacionades amb la salut.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el propòsit, els components i les característiques principals dels sistemes d'informació.
 • Conèixer els components, les característiques principals i el propòsit dels sistemes d'informació sanitaris.
 • Conèixer els principis fonamentals del disseny i l'estructura dels sistemes d'informació sanitaris.
 • Conèixer les principals dades i les classes d'informació gestionades pels sistemes d'informació sanitaris.
 • Conèixer i estudiar exemples de sistemes d'informació sanitaris ja implantats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Conéixer el propòsit, components i característiques principals dels sistemes d'informació
 • Conéixer els components, característiques principals, i propòsit dels sistemes d'informació sanitaris 
 • Conéixer els principis fonamentals del disseny i estructura dels sistemes d'informació sanitaris
 • Conéixer les principals dades i tipus d'informació gestionada pels sistemes d'informació sanitaris
 • Conéixer i estudiar exemples de sistemes d'informació sanitaris ja implantats
 • Conéixer i practicar la interoperabilitat entre sistemes d'informació sanitaris

 

 

Dades generals

Codi: 33626
Professor/a responsable:
SALINAS SERRANO, JOSE MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,10
Crèdits pràctics: 1,30
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,1
  Crèdits pràctics: 1,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix