Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Dins de l'Organització i Gestió de Processos, l'assignatura s'enquadra dins de la següent seqüència de resultats de l'aprenentatge:

Programació avançada
Conèixer i entendre conceptes bàsics de programació orientada a objectes.
Conèixer i entendre l'arquitectura i funcionament de les aplicacions client-servidor.
Conèixer i entendre conceptes bàsics de les aplicacions web i el protocol de comunicació http.
Familiaritzar-se amb l'ús d'entorns de desenvolupament amb interfícies gràfiques (GUI).
Conèixer diferents metodologies i eines de desenvolupament de programari en equip.

Bases de dades
Conèixer i saber aplicar tècniques d'emmagatzematge persistent.
Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de disseny d'una base de dades que reflectisca un sistema d'informació.
Saber desenvolupar i mantenir sistemes de bases de dades bàsics.
Conèixer i saber aplicar llenguatges de definició i manipulació de les bases de dades per a l'explotació sistemàtica de la informació.

Organització i funcionament de serveis sanitaris
Valorar la complexitat històrica, política i organitzativa dels serveis sanitaris i els diferents resultats que produeixen.
Identificar les eines i els actors més rellevants per a una gestió adequada en termes d'eficiència social dels serveis sanitaris en
el nostre entorn.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes biomèdics en l'àmbit d'aplicació del grau liderant-ne la posada en funcionament i la millora contínua.
 • CG12 : Saber transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió del graduat en Enginyeria Biomèdica.
 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG9 : Analitzar i valorar l'impacte econòmic, social, mediambiental i en salut de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat pròpia del graduat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer mètodes i mètriques de rendiment que permeten establir la qualitat dels processos i la millora continuada en les organitzacions relacionades amb l'àmbit de la salut.
 • CE13 : Conèixer les estratègies i metodologies d'integració de sistemes biomèdics així com el seu potencial en l'àmbit de la salut.
 • CE16 : Reconèixer els beneficis i limitacions, en termes de costos, interoperabilitat i rendiment, relacionats amb diverses infraestructures que poden ser usades en els sistemes sanitaris.
 • CE22 : Conèixer i saber aplicar les terminologies i els estàndards en matèria sanitària proposats pels diversos organismes d'estandardització tant tècnics com sanitaris.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les característiques dels processos en l'àmbit de la salut.
 • Saber optimitzar un procés i avaluar-ne el cost.
 • Conèixer metodologies de gestió de processos i reenginyeria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

En l'àmbit de la gestió sanitària:

 • Saber descobrir les necessitats que pogueren resultar en processos sanitaris.
 • Saber analitzar processos existents.
 • Saber modelar processos de negoci.

 

 

Dades generals

Codi: 33624
Professor/a responsable:
SUAREZ CUETO, ARMANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix