Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROGRAMACIÓ AVANÇADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida en el 1º Cuatrimestre del segundo curso de Graduado en Tecnologçias de la Información par la Salud
Se enmarca en el campo de la programación, centrada en el paradigma orientado a objetos, así como en conceptos básicos sobre aplicaciones cliente servidor, protocolo http, y herramientas para trabajo en equipo

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Conèixer les arquitectures de temps real, paral·leles i distribuïdes, la seua programació, així com les eines per al seu desenvolupament per un equip de treball en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i entendre conceptes bàsics de programació orientada a objectes.
 • Conèixer i entendre l'arquitectura i el funcionament de les aplicacions client-servidor.
 • Conèixer i entendre conceptes bàsics de les aplicacions web i el protocol de comunicació http.
 • Familiaritzar-se amb l'ús d'entorns de desenvolupament amb interfícies gràfiques (GUI).
 • Conèixer diverses metodologies i eines de desenvolupament de programari en equip.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se corresponden con los objetivos generales:

- Que el alumno conozca y entienda conceptos básicos de programación orientada a objetos.
- Que el alumno conozca y entienda la arquitectura y funcionamiento de las aplicaciones cliente-servidor.
- Que el alumno conozca y entienda conceptos básicos de las aplicaciones web y el protocolo de comunicación http.
- Que el alumno se familiarice con el uso de algún entorno de desarrollo visual.
- Que el alumno conozca alguna herramienta utilizada para el desarrollo en equipo

 

 

Dades generals

Codi: 33613
Professor/a responsable:
ALFONSO GALIPIENSO, MARIA ISABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix