Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE SISTEMES I INSTRUMENTACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Fundamentos de sistemas e instrumentación se encuentra dentro del plan de estudios del grado en Ingeniería biomédica. Esta asignatura presenta los sistemas de instrumentación utilizados en biomedicina. Para ello se van a estudiar los sensores biomédicos utilizados en la instrumentación biomédica. Además, se estudiarán los sistemas de instrumentación médica robotizada.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG4 : Avaluar i seleccionar equips i plataformes tecnològiques per a implantar sistemes biomèdics, serveis i aplicacions en l'àmbit de la salut i valorar-ne el benefici de la inversió.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Conèixer i saber utilitzar sensors i actuadors i sistemes d'adquisició de senyals i informació biomèdica.
 • CE12 : Desenvolupar, seleccionar i avaluar dispositius sanitaris, assegurant-ne la fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i estàndards.
 • CE16 : Reconèixer els beneficis i limitacions, en termes de costos, interoperabilitat i rendiment, relacionats amb diverses infraestructures que poden ser usades en els sistemes sanitaris.
 • CE5 : Conèixer i comprendre els instruments utilitzats en enginyeria biomèdica així com el seu funcionament bàsic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre i saber aplicar els conceptes bàsics d'electricitat i electrònica. Conèixer el funcionament i la utilitat dels principals components en circuits de sensorització i de condicionament de senyals.
 • Familiaritzar-se amb les unitats de mesura, la simbologia, els termes i la nomenclatura bàsics usats en sistemes electrònics i d'adquisició i processament de dades.
 • Conèixer diversos tipus de dispositius de sensorització per a solucions d'instrumentació o automatització d'entorns clinicoquirúrgics i saber comparar, escollir i utilitzar els més adequats a cada cas.
 • Conèixer la manera de processar la informació donada per sensors, tant per maquinari en circuits com per algorismes programari en controladors, a fi d'obtenir-ne les mesures o característiques desitjades.
 • Saber dissenyar i posar en marxa sistemes d'instrumentació i automatització per a l'àmbit de la salut, amb la capacitat de seleccionar els dispositius més adequats a cada cas.
 • Adquirir habilitats per a treballar amb equips reals i saber utilitzar equips d'adquisició de dades, instrumentació i automatització.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Entender los conceptos básicos de sistemas de control que pueden aplicarse en entornos biomédicos.
 • Conocer los principales sensores utilizados en la instrumentación biomédica y sus principales aplicaciones.
 • Conocer los fundamentos de la robótica aplicada a sistemas biomédicos y saberla aplicar en diferentes contextos.
 • Conocer los aspectos principales de integración de sistemas biomédicos con elementos complementarios de visualización e interacción.

 

 

Dades generals

Codi: 33612
Professor/a responsable:
MORELL GIMENEZ, VICENTE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: ENGINYERIA DE SISTEMES I AUTOMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix