Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FONAMENTS DE PROGRAMACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura de 6 créditos ECTS, impartida en el 2º Cuatrimestre del 1er curso del Grado en Ingeniería Biomédica

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE33 : Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional i l'aplicació que tenen en la resolució de problemes d'enginyeria biomèdica.
 • CE34 : Adquirir coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, els sistemes operatius, les bases de dades i els programes informàtics amb aplicació en enginyeria biomèdica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Algorismes i programes. Tipus de dades bàsiques. Variables. Estructures de control del flux del programa. Subprogrames i funcions. Tipus compostos de dades: vectors, registres. Fitxers. Interacció amb l'usuari: entrada i eixida de dades. Eines bàsiques de programació: compiladors, intèrprets i depuradors.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Comprender el concepto y estructura de un programa en el paradigma estructurado
 • Conocer los principales tipos de datos que se utilizan en un programa
 • Entender el concepto de algoritmo y ser capaz de implementar algoritmos a partir de una especificación textual
 • Familiarizarse con los distintos formatos de entrada y salida de datos de un programa
 • Ser capaz de manejar estructuras de datos en memoria (listas, tuplas y diccionarios)
 • Ser capaz de estructurar y comentar un programa de manera que se incremente su mantenibilidad
 • Manejar distintos sistemas de almacenamiento secundario de datos (ficheros, bd, ... )
 • Familiarizarse con el uso de herramientas y entornos de programación
 • Ser capaz de realizar trazas de un programa en Python
 • Ser capaz de implementar soluciones software que resuelvan problemas planteados en el área sanitaria. 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 33608
Professor/a responsable:
CACHERO CASTRO, CRISTINA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix