Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATEMÀTIQUES I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura pertenece a la materia de formación básica Matemáticas, junto con las asignaturas Matemáticas 2 y Estadística. Se estudia en el primer semestre del primer curso.

Guarda relación con las asignaturas del módulo básico de Física, Fundamentos Físicos de la Ingeniería I y II, ya que éstas necesitan de las herramientas matemáticas para un óptimo desarrollo de sus contenidos. Esta asignatura proporciona también herramientas y conceptos necesarios en asignaturas de cursos posteriores, especialmente en las asignaturas obligatorias Análisis de Datos Clínicos y Procesado de Señales Biomédicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.
 • CG7 : Resoldre problemes amb iniciativa, autonomia i creativitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE31 : Adquirir capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria biomèdica, així com mostrar aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics i algorísmia numèrica.
 • CE33 : Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional i l'aplicació que tenen en la resolució de problemes d'enginyeria biomèdica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i entendre conceptes bàsics de teoria de matrius.
 • Conèixer i entendre conceptes bàsics d'àlgebra lineal.
 • Ser capaç d'integrar els coneixements, els mètodes, els algorismes i les destreses pràctiques de l'àlgebra per a resoldre situacions reals relacionades amb l'àmbit de la salut i altres disciplines relacionades.
 • Desenvolupar la maduresa matemàtica per a abordar problemes, o altres qüestions plantejades, i adquirir així destresa en el raonament formal i capacitat d'abstracció.
 • Capacitat d'aplicar i relacionar, autònomament, l'àlgebra de manera interdisciplinària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Junto  con los objetivos formativos señalados más arriba, se plantean los siguientes objetivos específicos:

 • Capacidad de utilizar e implementar con destreza métodos directos e iterativos apropiados para resolver sistemas de ecuaciones lineales.
 • Capacidad de realizar con destreza operaciones con expresiones matriciales y el cálculo de valores y vectores propios de matrices.
 • Capacidad de llevar a cabo la diagonalización de matrices apropiadas, comprendiendo los conceptos y procesos necesarios, y conocer sus aplicaciones. 

 

 

Dades generals

Codi: 33601
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ MATEO, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix