Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY GEOMÈTRIC D'OBRES LINEALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura optativa, fora d'itenerario, és complement de l'especialitat d'itinerari de Transports i Servicis Urbans. S'impartix en el segon semestre del quart curs de la titulació de Grau en Enginyeria Civil.

L'assignatura es dividix en les activitats següents: pràctiques amb ordinador i continguts teòrics per al maneig d'una aplicació informàtica (CLIP) per al disseny de carreteres. L'objectiu d'esta assignatura és que el futur graduat conega les ferramentes informàtiques que s'utilitzen en les enginyeries per al disseny de carreteres i infraestructures lineals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-2 : Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
 • CG-3 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-1 : Coneixement de les tècniques topogràfiques per a obtenir mesuraments, formar plànols, establir traçats, portar al terrè geometries definides o controlar moviments d'estructures o obres de terra.
 • CE-2 : Coneixement teòric i pràctic de les propietats químiques, físiques, mecàniques i tecnològiques dels materials més utilitzats en construcció.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-4 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-1 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a fer estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures, en l'àmbit de l'Enginyeria Civil, a més de plans, normes, estudis i projectes en matèria urbanística i ordenació del territori.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

El curs té com a objectiu que les/els alumnes coneguen i sàpien utilitzar una eina informàtica per al disseny de projectes d'infraestructura viària i obres lineals així com els continguts teòrics necessaris per a utilitzar aquesta eina de disseny.
En acabar el curs les/els alumnes han de ser capaços de desenvolupar un projecte d'obra lineal utilitzant un software de disseny d'obres lineals (Clip).

 

 

Dades generals

Codi: 33559
Professor/a responsable:
FERREIRO PRIETO, JUAN IGNACIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 2,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix