Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de gestión y tratamiento de residuos se encuadra en el segundo semestre del cuarto curso del grado de Ingeniería Civil.

Tiene por finalidad que el alumnado conozca y reflexione sobre la problemática de la gestión de residuos. Se pretendedar las herramientas para que disminuya la generación de residuos domiciliarios y de construcción y demolición (RCD's), dando conocimiento además de la normativa a cumplir incluida la que impone máximos porcentajes de admisión de rechazos en vertederos.

El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo mediante clases teórica, prácticas de problemas y prácticas con ordenador.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de mantenir i conservar els recursos hidràulics i energètics, en l'àmbit de l'enginyeria civil, i de planificar i gestionar els recursos hidràulics superficials, subterranis i no convencionals.
 • Ser capaç de fer estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures, en l'àmbit de l'enginyeria civil, a més de plans, normes, estudis i projectes en matèria urbanística i ordenació del territori.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocimiento integral de la gestión de los residuos y de las tecnologías avanzadas aplicables a la valorización de los residuos. Valorar la importancia de la problemática de los residuos domiciliarios. Conocer que se puede minimizar la generación de residuos y que una vez generados se puede reutilizar o reciclar devolviéndolos al sistema de producción como subproductos y evitando el consumo de nuevas materias primas

 

 

Dades generals

Codi: 33557
Professor/a responsable:
VALDES ABELLAN, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix