Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PONTS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Puentes se situa en cuarto curso de Ingeniería Civil. Es una asignatura optativa para todos los alumnos, aunque es recomendable para los de la especialidad de Construcciones Civiles.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-3 : Capacitat per a aplicar els coneixements de materials de construcció en sistemes estructurals. Coneixement de la relació entre l'estructura dels materials i les propietats mecàniques que se'n deriven.
 • CE-4 : Capacitat per a analitzar i comprendre com les característiques de les estructures influeixen en el seu comportament. Capacitat per a aplicar els coneixements sobre el funcionament resistent de les estructures per a dimensionar-les.
 • CE-5 : Coneixements de geotècnia i mecànica de sòls i de roques així com la seua aplicació en el desenvolupament d'estudis, projectes, construccions i explotacions on siga necessari efectuar moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció.
 • CE-6 : Coneixement del comportament de les estructures de formigó armat, de formigó pretesat i de les estructures metàl·liques, i capacitat per a concebre, projectar, construir i mantenir aquest tipus d'estructures.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-1 : Coneixement de la tipologia i les bases de càlcul dels elements prefabricats i la seua aplicació en els processos de fabricació.
 • CEC-4 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.
 • CEC-5 : Capacitat per a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils, amb coneixement per a aplicar la normativa tècnica específica i diferenciant les característiques del material mòbil. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport ferroviari.
 • CEC-6 : Capacitat d'aplicar els procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació d'obres.
 • CEC-7 : Capacitat per al projecte, la construcció i la conservació d'obres geotècniques.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-1 : Coneixement i capacitat per a projectar i dimensionar obres i instal·lacions hidràuliques, de producció industrial d'aigua, sistemes energètics, aprofitaments hidroelèctrics i planificació i gestió de recursos hidràulics superficials i subterranis.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-1 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.
 • CET-2 : Capacitat per a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils, amb coneixement per a aplicar la normativa tècnica específica i diferenciant les característiques del material mòbil. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport ferroviari.
 • CET-5 : Coneixement del disseny i funcionament de les infraestructures per a l'intercanvi modal, tals com a ports, aeroports, estacions ferroviàries i d'autobusos i centres logístics de transport. Coneixements d'enginyeria, gestió i planificació del transport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

En primer lugar se trata de aproximar a los alumnos al mundo de la ingeniería de puentes, desde los más primitivos hasta los más modernos, repasando los materiales empleados, las tipologías estructurales y los procedimientos de construcción. Y en segundo lugar se trata de proporcionarles conocimientos suficientes para abordar correctamente la concepción de un puente en los aspectos formales, resistentes, funcionales y constructivos, así como unos conceptos básicos para afrontar su modelización estructural y las acciones asociadas, con el objeto de que aprendan a resolverlo técnicamente dentro de unos límites aceptables de complejidad.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33553
Professor/a responsable:
CRESPO ZARAGOZA, MIGUEL ANGEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix