Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PLANIFICACIÓ I EXPLOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La planificación y gestión de las infraestructuras de un manera social, territorial, ambiental y económicamente sostenible, debe realizarse desde un punto de vista multidisciplinar.


Igualmente, la localización de usos en el territorio, la distribución espacial de la actividad económica, y las necesidades de la demanda del transporte, se interrelacionan a la hora de afrontar el diseño de las infraestructuras, pero también a la hora de actuar sobre el territorio.


La asignatura, tiene como objetivo general dotar al alumno de una visión integrada, tanto en la escala (ciudad, territorio, país), como en las técnicas (ingeniería del transporte, urbanismo, medioambiente, etc), que permita su análisis desde una óptica compleja e integral.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-5 : Coneixement del disseny i funcionament de les infraestructures per a l'intercanvi modal, tals com a ports, aeroports, estacions ferroviàries i d'autobusos i centres logístics de transport. Coneixements d'enginyeria, gestió i planificació del transport.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitat per a fer estudis de planificació territorial i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures, en l'àmbit de l'enginyeria civil, i per a fer plans, normes, estudis i projectes en matèria urbanística i d'ordenació del territori.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Transmitir al alumno los fundamentos básicos de la planificación y explotación de las infraestructuras de transporte.
Dotar de una visión integrada de la planificación del transporte en relación con el territorio y el urbanismo
Facilitar las herramientas necesarias para que el alumno pueda desarrollar en el futuro sus atribuciones profesionales en el marco de la planificación y explotación de infraestructuras de transporte.
Efectuar de manera práctica el diseño, la gestión y la explotación de las infraestructuras de los transportes de mercancías y personas.

 

 

Dades generals

Codi: 33548
Professor/a responsable:
ORTUÑO PADILLA, ARMANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix