Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENGINYERIA DE CARRETERES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura pertany al bloc de Tecnologia Específica en Construccions Civils. S'imparteix en el setè semestre (4t curs) de la titulació de Grau en Enginyeria Civil.

L'assignatura es divideix en les següents activitats: teoria, problemes i pràctiques de laboratori i pràctiques amb ordinador. Totes aquestes activitats presencials estan enfocades a donar al futur graduat una capacitació cientifico-tècnica adequada en l'àmbit de la concepció, projecte i construcció de carreteres i infraestructures afins.

CONEIXEMENTS PREVIS

Encara que no s'exigeix cap pre-requisit acadèmic per cursar aquesta assignatura, es recomana que l'estudiant hagi cursat amb aprofitament l'assignatura de Carreteres i Aeroports (33529) o, si no, la corresponent a qualsevol dels altres dos blocs de Tecnologia Específica (33530 o 33531).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-4 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.
 • CEC-6 : Capacitat d'aplicar els procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació d'obres.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Adquisició de coneixements sobre terminologia específica i de la normativa vigent emprada en aquesta especialitat tècnica. 
 • Coneixement, comprensió i aplicació dels diferents conceptes i terminologia que engloba l'Enginyeria de Carreteres. 
 • Capacitat per projectar carreteres urbanes i interurbanes i els seus elements auxiliars, incloent el seu traçat, el dimensionament de ferms, els sistemes de drenatge longitudinal i transversal, la seva senyalització i abalisament. 
 • Capacitat per a l'anàlisi i disseny de nusos de carreteres. 
 • Conèixer en profunditat el procés de construcció i l'estat de la tecnologia de construcció de carreteres. 
 • Coneixement i comprensió de les activitats de planificació, conservació i explotació de carreteres. 
 • Adquisició de capacitat crítica, capacitat d'ampliació i aprofundiment en els conceptes desenvolupats i capacitat anàlisi de resultats, aplicades a aquesta disciplina de l'Enginyeria Civil.

 

 

Dades generals

Codi: 33535
Professor/a responsable:
BAÑON BLAZQUEZ, LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix