Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY I CONSERVACIÓ DE CARRETERES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura "Diseño y Conservación de Carreteras" es una asignatura perteneciente al bloque de Tecnología Específica en Servicios Urbanos; se imparte en el segundo semestre del tercer curso de la titulación en Ingeniería Civil.

Aunque no se exige ningún prerrequisito académico específico para cursar esta asignatura, se recomienda que el estudiante posea conocimientos suficientes de Geometría, Mecánica, Expresión Gráfica, Topografía, Hidráulica e Hidrología, Geología, Mecánica de Suelos y Materiales de Construcción, debiéndose haber  adquirido estos en diversas asignaturas obligatorias de cursos anteriores.

La asignatura se divide en las siguientes actividades: teoría, problemas, prácticas de laboratorio y prácticas con ordenador. Todas estas actividades presenciales están enfocadas a dar al futuro graduado una capacitación cientifico-técnica en el ámbito de la concepción, proyecto y construcción de carreteras e infraestructuras afines.

Igualmente, la formación adquirida por el alumno le preparará para el desarrollo y profundización de contenidos en diversas disciplinas propias de la Ingeniería de Carreteras, abordadas por diversas asignaturas específicas de la titulación en cursos posteriores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-4 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-3 : Coneixement dels projectes de serveis urbans relacionats amb la distribució d'aigua i el sanejament.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-1 : Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i la construcció dels elements que componen les dotacions viàries. Capacitat per a projectar, construir i conservar infraestructures de transport viari.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 • Adquisición del vocabulario específico y la normativa vigente empleada en esta especialidad técnica.
 • Conocimiento, comprensión y aplicación de los diferentes conceptos y terminología que comprenden la Ingeniería de Carreteras.
 • Capacidad para proyectar carreteras urbanas e interurbanas y sus elementos auxiliares, incluyendo su trazado, el dimensionamiento de firmes, los sistemas de drenaje longitudinal y transversal, su señalización y balizamiento.
 • Conocer de forma genérica el proceso de construcción y el estado de la tecnología de construcción de carreteras.
 • Conocimiento y comprensión de las actividades de planificación, conservación y explotación de carreteras.
 • Adquisición de capacidad crítica, capacidad de ampliación y profundización en los conceptos desarrollados y capacidad análisis de resultados, aplicadas a esta disciplina de la Ingeniería Civil.

 

 

Dades generals

Codi: 33531
Professor/a responsable:
UBEDA MULLER, MAURICIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix