Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROVEÏMENT I SANEJAMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Abastecimiento y Saneamiento se encuadra en el 2º cuatrimestre del tercer curso del Grado en Ingeniería Civil (Hidrología). Tiene por finalidad habilitar y capacitar a los estudiantes en las técnicas de planificación, diseño y construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y redes de saneamiento y de drenaje urbano.
El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo mediante clases teóricas, prácticas de problemas y prácticas con ordenador. En todas ellas se espera del alumno una participación activa, planteando y, en su caso, resolviendo las diferentes cuestiones que puedan surgir en el transcurso de las mismas.
El adecuado proceso de aprendizaje por parte del alumno requiere una sólida formación previa en Hidráulica e Hidrología, así como en Materiales de Construcción, Geotecnia y Cimientos, Resistencia de Materiales, Cálculo de Estructuras, etc., y en las ciencias y técnicas básicas, fundamentalmente Matemáticas, Química, Física e Informática.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-11 : Capacitat d'aprendre i aplicar, de forma autònoma i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.
 • CT-12 : Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-7 : Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT-8 : Capacitat de planificar tasques i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-7 : Coneixement i comprensió de la mecànica dels fluids i les equacions fonamentals del flux per a la seua aplicació als sistemes de conduccions, tant en pressió com en làmina lliure.
 • CE-8 : Coneixement, comprensió i aplicació dels conceptes d'hidrologia superficial i subterrània. Capacitat per a avaluar i regular recursos hídrics.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Construccions Civils

 • CEC-8 : Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-3 : Coneixement dels projectes de serveis urbans relacionats amb la distribució d'aigua i el sanejament.
 • CEH-4 : Coneixement i comprensió dels sistemes de proveïment i sanejament, així com del seu dimensionament, construcció i conservació.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Transports i Serveis Urbans

 • CET-4 : Coneixement de la influència de les infraestructures en l'ordenació del territori i per a participar en la urbanització de l'espai públic urbà, com ara proveïment i distribució d'aigua, sanejament i depuració d'aigües, gestió de residus, sistema de transport, tràfic, il·luminació, energia i comunicacions.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tenir capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprendre els múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i ser capaç d'emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Ser capaç de planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària; serveis urbans i ambientals.
 • Ser capaç de gestionar, mantenir, conservar i explotar infraestructures en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Conèixer la història de l'enginyeria civil i ser capaç d'analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Que los alumnos comprendan los conceptos básicos del abastecimiento y distribución de agua, y del saneamiento y drenaje urbano, así como las implicaciones y problemática asociada a los mismos, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental
- Que aprendan a planificar, diseñar y construir sistemas urbanos de distribución de agua, alcantarillado y de drenaje
- Que aprendan a analizar y evaluar alternativas de implantación y diseño de sistemas de distribución de agua y de saneamiento y drenaje
- Que comprendan los cálculos técnicos y su metodología
- Que aprendan a analizar los resultados y tomar decisiones en consecuencia

 

 

Dades generals

Codi: 33527
Professor/a responsable:
MOYA LLAMAS, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA HIDRÀULICA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix