Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CÀLCUL D'ESTRUCTURES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura Cálculo de Estructuras II se encuentra en el cuarto semestre del Grado en Ingeniería Civil.

Contribuye a formar profesionales con los conceptos necesarios para el estudio de aplicaciones prácticas que podrán ser utilizadas en el futuro ejercicio profesional, como son el análisis y dimensionado de estructuras.

Necesita de conocimientos adquiridos en otras asignaturas: Mecánica para Ingenieros, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II y Cálculo de Estructuras I.

Los conocimientos de esta asignatura se necesitan para las asignaturas: Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado, Estructuras Metálicas, Técnicas Constructivas en Ingeniería Civil, Edificación y Construcción Industrializada, Construcciones Geotécnicas, Presas, Cálculo Avanzado de Estructuras, Puentes, Geotecnica Aplicada a las Obras Hidráulicas y Trabajo Fin de Grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-4 : Capacitat per a analitzar i comprendre com les característiques de les estructures influeixen en el seu comportament. Capacitat per a aplicar els coneixements sobre el funcionament resistent de les estructures per a dimensionar-les.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques, a més de conèixer i exercir les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

1. Objetivos de la asignatura:

 • Conocer y comprender los conceptos básicos del análisis estructural.
 • Conocer y comprender las distintas tipologías estructurales.
 • Conocer y comprender los principales métodos de cálculo de estructuras articuladas y reticuladas, tanto isostáticas como hiperestáticas.

2. Objetivos competenciales/procedimentales/actitudinales:

 • Saber utilizar, interpretar y aplicar los distintos métodos de análisis estructural.
 • Saber emplear las técnicas adecuadas para vincular la geometría y el cálculo de estructuras.
 • Mostrar interés y saber elegir las normas, bibliografía e informaciones específicas de la materia, de manera que el alumno refuerce su aprendizaje y complemente su formación.

 

 

Dades generals

Codi: 33515
Professor/a responsable:
BAEZA DE LOS SANTOS, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix