Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura de Ampliación de Matemáticas es una asignatura obligatoria de seis créditos ECTS que se imparte en el segundo semestre del segundo curso del Grado en Ingeniería Civil.

Junto con las asignaturas Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería I, Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería II y Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería III conforma los contenidos matemáticos impartidos en el grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-1 : Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

La asignatura Ampliación de Matemáticas pretende introducir al alumnado en las ideas y las técnicas básicas de la modelización matemática en ingeniería. El núcleo del curso está constituido por el estudio de las ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones

El conocimiento suficiente de estos elementos redundará en un mejor aprovechamiento en el estudio de otras disciplinas impartidas en el grado y servirá como base para una futura ampliación o profundización de los conocimientos matemáticos adquiridos. También, como cualquier otra parte de las Matemáticas, su aprendizaje contribuirá a desarrollar un método de trabajo científico basado en el orden lógico y la precisión.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33513
Professor/a responsable:
GARCIA CASTAÑO, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix