Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura contribuye al perfil profesional del título con la adquisición de conocimientos y capacitaciones científico-técnicas para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Civil, y fundamentalmente de las competencias específicas destinadas al conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en construcción.

"Materiales de Construcción I" es una asignatura de formación obligatoria a impartir en el tercer semestre del grado en Ingeniería Civil, por tanto parte de la base de que los alumnos han adquirido una serie de conocimientos en las asignaturas de primer curso: Fundamentos Químicos de la Ingeniería Civil, Fundamentos Físicos de la Ingeniería Civil, Mecánica para Ingenieros, Geología aplicada a la Ingeniería Civil y Fundamentos matemáticos de la ingeniería. Igualmente la formación adquirida por el alumno le preparará para el desarrollo de otras asignaturas de la titulación a impartir en el cuarto semestre y cursos posteriores.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-2 : Coneixement teòric i pràctic de les propietats químiques, físiques, mecàniques i tecnològiques dels materials més utilitzats en construcció.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Capacitat per a planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'enginyeria civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària, serveis urbans i ambientals.
 • Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

- Que el alumno pueda relacionar el comportamiento de los materiales con su naturaleza y su proceso de fabricación.

- Conocer las propiedades y características de los materiales, de forma que estos conocimientos le permitan dar solución a problemas relativos a su utilización.

- Conocer la forma de uso de los materiales.

- Conocer los procedimientos de conservación de los materiales y de las obras con ellos realizadas.

- Desarrollar los criterios necesarios para seleccionar los materiales adecuados.

- Conocer la normativa reguladora de los materiales básicos.

- Desarrollar la capacidad de abstracción del alumno, de forma que relacione los conceptos impartidos y pueda resolver nuevos problemas relacionados con los materiales de construcción que se le presenten durante la práctica profesional.

 

 

Dades generals

Codi: 33511
Professor/a responsable:
GARCIA ANDREU, CESAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix