Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MECÀNICA PER A ENGINYERS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La asignatura pertenece al primer curso del Grado de Ingeniería Civil y se imparte durante el segundo semestre.

En esta asignatura se estudian las herramientas necesarias para iniciarse en el cálculo de estructuras. Estas herramientas son fundamentales para el seguimiento de las asignaturas 33510 y 33515 (Cálculo de estructuras I y II). Además, el alumno será capaz de resolver algunos tipos particulares de estructuras. También se estudiarán la cinemática y dinámica del sólido rígido; estos conocimientos son importantes para asignaturas de diseño de carreteras, puertos, infraestructuras ferroviarias y aeropuertos, entre otras.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para abordar la asignatura con éxito, es fundamental tener un conocimiento profundo y agilidad en el cálculo en trigonometría y matemáticas. Además, se considerarán conocidos los principios y leyes fundamentales de la mecánica, entre los que se encuentran la cinemática y dinámica del punto, las Leyes de Newton y sus aplicaciones, el momento lineal y el momento angular y el trabajo y la energía, entre otros conceptos menos relevantes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-4 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

 

Competències específiques (branca Civil)

 • CE-4 : Capacitat per a analitzar i comprendre com les característiques de les estructures influeixen en el seu comportament. Capacitat per a aplicar els coneixements sobre el funcionament resistent de les estructures per a dimensionar-les.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-1 : Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a ser enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic i legal que es plantegen en la construcció d'una obra pública, i capacitat per a emprar mètodes contrastats i tecnologies acreditades, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia en la construcció, dins del respecte al medi ambient i la protecció de la seguretat i salut dels treballadors i usuaris de l'obra pública.
 • Coneixement i capacitat d'aplicació de tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

Conocer y comprender los fundamentos y generalidades del cálculo vectorial.
Conocer y comprender los conceptos de la Estática Analítica y Gráfica.
Conocer y comprender los conceptos elementales de la Geometría y la Trigonometría y su aplicación a los elementos estructurales.
Conocer y comprender los distintos tipos de cargas, apoyos, enlaces y el comportamiento de los elementos rígidos y flexibles (cables) estructurales.
Conocer y comprender los métodos de cálculo de esfuerzos en estrucutras isostáticas así como el comportamiento interno de los elementos estructurales cargados.
Conocer y comprender las ecuaciones que regulan el comportamiento cinemático-dinámico de los cuerpos en movimiento plano.
Conocer y comprender las ecuaciones que determinan el comportamiento del choque de los cuerpos y sus vibraciones.

 

 

Dades generals

Codi: 33506
Professor/a responsable:
FERRER CRESPO, MARIA BELEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix