Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENGINYERIA I EMPRESA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende situar al alumno de Primer Curso, recién llegado a la Universidad, y que se va a encontrar con una carga lectiva intensa en cuestiones básicas, ante el mundo profesional y empresarial en el que se va a desarrollar la actividad del Ingeniero Civil. El Ingeniero Civil será un hombre o mujer de Empresa, ya que es en este contexto donde desempeñará su trabajo. Por lo tanto el mundo de la Empresa, y sobre todo las del sector de la Construcción, su organización y su funcionamiento será objeto prioritario de la asignatura, sin olvidar el papel fundamental que el Ingeniero Civil va a desempeñar en ellas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG-6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-14 : de la capacitat d'autocrítica necessària per a l'anàlisi i millora de la qualitat d'un projecte.
 • CT-9 : Capacitat de treball en grup.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-1 : Que els estudiants hagen demostrat tenir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé se sustenta en llibres de text avançats, inclou també aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB-2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una manera professional i tinguen les competències que se solen demostrar a través de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitació cientificotècnica per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques i coneixement i exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària durant l'exercici de la professió d'enginyer tècnic d'obres públiques.
 • Coneixement i capacitat d'aplicació de tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

O-1, O-2, O-3 Y O-9
-Conocimiento del contexto económico y social del Sector de la Construcción
-Conocimiento de la práctica profesional del/de la ingeniro civil en el mundo de la empresa
-Conciencia de la Calidad, de la Protección del Medio Ambiente y de la Seguridad
-Habilidad para localizar y usar las informaciones técnicas
-Conocimiento de la gestión y planificación de proyectos genéricos

-Conocimiento de los proyectos constructivos y de su gestión

-Conocimiento de la gestión económico-financiera de las empresas

-Conocimiento de la legislación general y profesional

-Conocimiento de la contratación en el campo de la ingeniería civil

 

 

Dades generals

Codi: 33504
Professor/a responsable:
GALAO MALO, OSCAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DE LA CONSTRUCCIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix