Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BASES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES PER A L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2011-12

La finalidad de esta asignatura es dotar a los graduados en Geografía y Ordenación del Territorio de los conocimientos jurídicos y económicos necesarios para comprender y desarrollar de manera correcta aplicaciones de los Planes de Acción territorial e Instrumentos de Paisaje. Aplicaciones inmediatas de los conceptos de la asignatura puede ser:

- detección de afecciones en el territorio

- conocer aspectos básicos de los planes de acción territorial

- mostrar una serie de normas a tener en cuenta para la elaboración de planes de acción territorial y de los instrumentos del paisaje

- conocer las autorizaciones para realizar determinados usos en el territorio

- ordenación del sector económico

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG7 : Capacitat de comunicar-se oralment o per escrit de manera clara i adequada al context.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els conceptes fonamentals de l'ordenament juridicoadministratiu presents en l'ordenació del territori.
 • Entendre els elements jurídics i administratius que condicionen el planejament territorial i urbanístic.
 • Conèixer i comprendre els conceptes bàsics de microeconomia i macroeconomia presents en l'ordenació del territori.
 • Entendre els elements econòmics del territori que condicionen la presa de decisions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2011-12

- Aplicar la legislación valenciana de ordenación del territorio a supuestos concretos
- Conocer las afecciones territoriales e incidencias sectoriales en la ordenación territorial
- Conocer las autorizaciones y licencias para determinados usos en el territorio
- Aplicar los conceptos básicos de economía para la resolución de problemas concretos

 

 

Dades generals

Codi: 33025
Professor/a responsable:
CANTO LOPEZ, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix