Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONTRASTOS LINGÜÍSTICS I CULTURES DE LA LLENGUA B: ALEMANY

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Conocimiento general y básico desde el punto de vista contrastivo de los grandes aspectos y fenómenos de la relación lingüística, literaria, traductológica y, en especial, cultural del mundo germánico e hispánico.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.14 : Desenvolupar coneixements lingüístics a partir dels elements de contrast.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.9 : Aplicar els coneixements extralingüístics a la comprensió de textos.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.1 : Conèixer els aspectes teòrics, els corrents traductològics actuals i altres aproximacions interdisciplinàries del camp de la traducció.
 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.
 • CE4.8 : Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Contrastar els sistemes semàntics, sintagmàtics i gramaticals en la traducció de l'alemany i la llengua materna.
 • Exercitar per mitjà de textos i mostres de traducció seleccionades els principals aspectes contrastius entre les dues llengües.
 • Aconseguir conclusions teòriques i pràctiques que ens permeten detectar i resoldre la majoria de les qüestions contrastives que es presenten en la tasca diària del traductor.
 • Dominar les eines lingüístiques necessàries per a la resolució dels problemes contrastivos entre l'alemany i l'espanyol.
 • Formar i familiaritzar l'alumne amb aspectes culturals de països amb parla alemanya establint paral·lelismes i diferències amb la cultura espanyola.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos específicos aportados por la profesora:

1. Adquirir un suficiente conocimiento general y básico, desde el punto de vista contrastivo, de los grandes aspectos y fenómenos de la relación literaria, lingüística y, en general, cultural del mundo germánico con el hispánico.

2. Reflexionar y comprender las realidades literarias de los países en los que se habla la Lengua B (alemán).

3. Valorar especialmente los textos literarios y el instrumental filológico.

4. Profundizar en el conocimiento de la historia de la lengua, la lengua literaria y la cultura alemana.

5. Acceder a una perspectiva crítica.

6. Asimilar reflexivamente la realidad cultural de los países de habla alemana.

 

 

Dades generals

Codi: 32831
Professor/a responsable:
MARTI MARCO, MARIA ROSARIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: FILOLOGIA ALEMANYA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix