Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ LITERÀRIA ESPANYOL-CATALÀ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Introducció als principis metodològics i als aspectes professionals que regeixen la traducció dels diversos gèneres literaris, referida a les llengües A (espanyol > català).

Aquesta assignatura del grau en Traducció i Interpretació forma part del paquet d'optatives de l'itinerari o especialitat de Traducció Espanyol-Català / Català-Espanyol, integrat per les assignatures de Llengua Catalana per a la Traducció I, Llengua Catalana per a la Traducció II, Català Oral, Traducció General Espanyol-Català, Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català i Traducció Literària Català-Espanyol, a més de les diverses assignatures de traducció directa B-A en què la llengua A és el català.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.
 • CE4.8 : Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aconseguir identificar aspectes derivats de la relació entre llengua i gènere i aplicar-los correctament a la pràctica professional.
 • Aconseguir interpretrar els trets pragmàtics i semiòtics d'un text.
 • Ser capaços de produir diversos tipus i gèneres textuals d'àmbit general i dominar les estratègies d'escriptura necessàries per a la redacció de textos especialitzats.
 • Aconseguir un domini suficient de les tècniques i eines informàtiques aplicades a la traducció literària entre les llengües maternes de referència de l'assignatura.
 • Conèixer el funcionament del mercat i els processos editorials de la traducció literària.
 • Aconseguir un bon domini de les tècniques de traducció literària de les diverses tipologies textuals o gèneres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Assimilar els aspectes pràctics en la traducció de diversos gèneres literaris.
Assimilar el dinamisme de l'equivalència de traducció i desenvolupar l'esperit crític per a entendre les limitacions dels diccionaris per a la traducció literària.
Adaptar el mètode i les opcions de traducció als requisits de l'encàrrec de traducció.
Conèixer aspectes relacionats amb el mercat laboral de la traducció literària.
Saber utilitzar les eines i els recursos que s'apliquen en la traducció literària.
Saber recórrer les etapes del procés de traducció de textos literaris.
Saber diferenciar les característiques que distingeixen la llengua literària.
Saber identificar i resoldre problemes de traducció relacionats amb els trets estilístics, els paràmetres de registre, les intertextualitats, les referències culturals i extralingüístiques o la variació lingüística.
Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
Saber caracteritzar els diversos gèneres literaris.
Consolidar la seguretat i la confiança pròpies per a defensar solucions de traducció i per a acceptar sense reticències correccions, suggeriments o crítiques a una traducció pròpia.
Perfeccionar el coneixement dels elements de contrast entre les dues llengües (espanyol > català).
Perfeccionar els mecanismes per a solucionar problemes d'interferència lingüística (morfosintàctica, lexicosemàntica i terminològica).
Perfeccionar el coneixement sobre les principals diferències entre les dues grans varietats de la llengua catalana (català oriental i català occidental).
Aplicar un codi deontològic de comportament professional en les pràctiques, els encàrrecs i els treballs de l'assignatura.
Demostrar interès i afany de professionalitat en la presentació de pràctiques i treballs de l'assignatura.
Desenvolupar l'esperit crític per a detectar i resoldre errors de traducció o per a saber defensar solucions.

 

 

Dades generals

Codi: 32552
Professor/a responsable:
PERUJO MELGAR, JOAN MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix