Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TECNOLOGIES DE LA TRADUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Aquesta és l'única assignatura específica de tecnologies de la traducció del Grau de Traducció e Interpretació que s'imparteix a la Universitat d'Alacant; s'entén, per tant, que ha de garantir que l'alumnat assolisca totes les competències tecnològiques necessàries per al treball de traducció, incloent les competències bàsiques d'informàtica necessàries.

Aquestes habilitats tecnològiques han de capacitar els futurs professionals a fer traduccions de qualitat en registres i àmbits temàtics diversos, adaptant-se eficientment a un entorn que evoluciona molt ràpidament a causa del gran augment en els intercanvis socials, econòmics i culturals que caracteritzen la globalització. En particular, els ha de fer capaços de fer front a l'exigència de temps de traducció ràpids i productes en adaptació constant, tant en sectors públics com privats.

La matèria capacita en particular professionals dels següents perfils: traductors «generalistes», traductors jurats i gestors de projectes lingüístics, encara que les habilitats que l'alumnat adquirirà també hi seran útils en perfils com el d'intèrpret, mediador cultural o lexicògraf/terminòleg.

Sobre l'idioma de les sessions: Independentment de la llengua usada pel professor com a llengua vehicular, l'alumnat podrà triar la llengua dels materials usats en classe i podrà dirigir-se al professor i fer els treball en la llengua que desitge.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.1 : Utilitzar recursos i aplicacions informàtiques útils per a la traducció (programes gestors de terminologia, memòries de traducció, programes de traducció assistida o automàtica, bases de dades, cercadors, etc.).
 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.11 : Desenvolupar habilitats cognitives relacionades amb la interpretació (capacitat d'atenció, comprensió instantània, capacitat de memòria, rapidesa de reflexos, capacitat de resistència física i mental, capacitat autocrítica, etc.).
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.
 • CE3.7 : Desenvolupar habilitats per a relacions interpersonals en contextos de mediació lingüística.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de llegir les especificacions d'un equip informàtic i entendre'n les característiques rellevants a l'hora d'adoptar-lo o adquirir-lo i aplicar-lo a tasques de traducció.
 • Ser capaç d'enllestir eficientment i amb èxit un encàrrec de traducció, fet individualment o en equip, en el qual siga necessari aplicar els coneixements i les habilitats sobre informàtica bàsica, sobre Internet i sobre les tecnologies de la traducció (traducció automàtica, traducció assistida, bases de dades terminològiques).
 • Saber escollir la tecnologia o les tecnologies de traducció més adequades en cada cas.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements i les habilitats adquirides en situacions reals d'altres indústries de la llengua.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Els objectius van organitzats per unitats didàctiques (UDx):

UD1: Què estudiarem en aquest curs?  Conéixer les modalitats i l’abast de l’aplicabilitat de les tecnologies de la informació i el coneixement a la traducció, reconeixent quines parts del treball de traducció poden ser automatitzades i quines no.

UD2: Ordinadors i programes. Dominar alguns conceptes bàsics sobre el funcionament dels ordinadors personals que permeten millorar-ne la utilització pràctica i la comprensió de les seues aplicacions a la traducció.

UD3: Internet. Conéixer un conjunt de conceptes bàsics sobre Internet i la seua aplicació a la tasca de traducció.

UD4: Textos i formats. Saber alguns conceptes fonamentals sobre l’emmagatzematge, el format, l’estructuració, la presentació, la creació i la manipulació de documents de text.

UD5: Bases de dades lèxiques. Comprendre alguns conceptes bàsics del funcionament de les bases de dades i aplicar-los a les bases de dades lèxiques o terminològiques.

UD6: Usos reals de la traducció automàtica. Conéixer les maneres d’utilització real de la traducció automàtica a pesar de la seua imperfecció.

UD7: Estratègies i limitacions de la traducció automàtica.  Conéixer les estratègies bàsiques de traducció automàtica i la seua implementació en fases o tasques consecutives ben diferenciades i aprendre a identificar-les analitzant els resultats de traducció de textos reals o sintètics (creats a propòsit).  Identificar l’ambigüitat del llenguatge humà com una de les causes fonamentals de problemes en traducció automàtica, comprendre la diversitat dels seus mecanismes i identificar clarament la naturalesa de l’ambigüitat d’un enunciat donat.

UD8: Avaluació de la traducció automàtica.  Saber usar la comprensió del funcionament dels sistemes de traducció automàtica per a avaluar amb el nivell tècnic adequat i amb criteris clars i ben fonamentats els programes disponibles actualment sobre ordinadors personals.

UD9: Traducció assistida mitjançant memòries de traducció. Entendre la importància de les memòries de traducció com a solució eficient al problema de la traducció de textos amb un grau alt de repetitivitat.

UD10: Problemàtica de la utilització de memòries de traducció. Ser conscients dels problemes que sorgeixen quan cal compartir memòries de traducció entre traductors i conéixer les solucions existents.

UD11: La traducció automàtica i la traducció assistida amb memòries de traducció en aplicacions reals. Saber combinar traducció automàtica i memòries de traducció i elegir la tecnologia que millor s'ajusta a la tasca de traducció concreta (parell de llengües, grau de repetitivitat).

Entre el material que es deixarà a disposició de l'alumnat al començament del curs hi haurà una llista més detallada dels objectius per unitats didàctiques.

 

 

Dades generals

Codi: 32524
Professor/a responsable:
SANCHEZ MARTINEZ, FELIPE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix