Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Qüestions generals de traductologia. Instruments per a la traducció espanyol-català. Anàlisi textual aplicada a la traducció. Model de llengua i traducció.  Interferència lingüística i elements de contrast per a la traducció espanyol-català.


Aquesta assignatura del grau en Traducció i Interpretació forma part del paquet d’optatives de l’itinerari o especialitat de Traducció Espanyol-Català / Català-Espanyol, integrat per les assignatures Llengua Catalana per a la Traducció I, Llengua Catalana per a la Traducció II, Català Oral, Traducció de Textos Especialitzats Espanyol-Català, Traducció Literària Català-Espanyol i Traducció Literària Espanyol-Català, a més de les diverses assignatures de traducció directa B-A (anglés-català, alemany-català, francés-català) en què la llengua A és el català.

En combinació amb algunes altres, aquesta assignatura condueix a l’obtenció del nivell de llengua C1 de Valencià.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG2 : Competència instrumental. Integrar l'ús de fonts documentals, la recerca de terminologia i la gestió de glossaris, bases de dades, etc., i també la utilització de les aplicacions informàtiques més útils per a l'exercici de la professió (tractament de textos, autoedició, bases de dades, Internet, correu electrònic, programes de traducció o edició, memòries de traducció, etc.), a més d'altres instruments com el fax, el dictàfon o els mecanismes i els aparells necessaris per a la interpretació (cabines, etc.).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.16 : Conèixer aspectes generals dels àmbits socioculturals de les llengües d'estudi.
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.4 : Revisar (llengües A i B) qualsevol tipus de text (ortografia, morfosintaxi, estil, tipografia), etc.
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.7 : Identificar correctament estructures amb problemes gramaticals.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG2

 • CE2.2 : Dominar les tècniques de recerca d'informació i documentació.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.1 : Conèixer el funcionament del mercat de la traducció (tipus de traductor, modalitats de traducció, tipus d'encàrrecs, etc.).
 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.
 • CE3.3 : Organitzar el treball i dissenyar, gestionar i coordinar projectes de traducció.
 • CE3.4 : Ser capaç de prendre decisions.
 • CE3.5 : Ser capaç d'aprendre amb autonomia.
 • CE3.6 : Ser capaç de treballar en equip.
 • CE3.8 : Revisar amb rigor i garantir la qualitat en el treball de traducció.
 • CE3.9 : Adoptar un compromís ètic en l'exercici de la professió.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.4 : Assimilar el dinamisme i el caràcter textual de l'equivalència de traducció.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.
 • CE4.6 : Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.
 • CE4.7 : Saber recórrer les diferents etapes del procés de traducció.
 • CE4.8 : Resoldre els problemes bàsics de la traducció de textos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Objectius conceptuals:

 • Entendre la finalitat de la traducció com a acte complex de comunicació.
 • Conèixer les divergències més importants entre els sistemes lingüístics del castellà i el català.
 • Dominar les diferències més importants en les convencions d'escriptura (ortotipogràfiques).
 • Dominar els elements d'interferència lexicosemàntica.
 • Dominar els elements d'interferència morfosintàctica.
 • Conèixer la importància de la llengua estàndard per a la traducció.
 • Conèixer les principals diferències entre els dos paraestàndards de la llengua catalana (català oriental i català occidental).

Objectius procedimentals:

 • Detectar els elements i les estructures més habituals que solen provocar interferència en la traducció espanyol-català.
 • Identificar estructures lingüístiques en un text.

Objectius actitudinals:

 • Demostrar interès per la correcció lingüística en el text meta.

Objectius conceptuals:

 • Aprofundir els diversos elements culturals de la cultura meta (història, tradicions, costums, llegendes, etc.).
 • Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat la documentació.

Objectius procedimentals:

 • Detectar elements culturals que poden comportar problemes d'adaptació en la traducció espanyol-català.
 • Aplicar els mecanismes de documentació necessaris per a resoldre dubtes sobre elements culturals o de contingut.

Objectius actitudinals:

 • Demostrar interès per conèixer elements de la cultura meta.
 • Valorar les tradicions, els costums, etc. de les dues cultures.

Objectius conceptuals:

 • Assimilar el dinamisme de l'equivalència de traducció i les limitacions dels diccionaris i altres obres lexicogràfiques.
 • Diferenciar les diverses marques d'informació usades en les obres lexicogràfiques de consulta.
 • Conèixer els principals recursos informàtics que poden ser útils per a la traducció espanyol-català.

Objectius procedimentals:

 • Determinar les equivalències de diccionari segons les diverses marques d'informació.
 • Aplicar els mecanismes adequats per a evitar la solució de traducció del diccionari per una altra solució més ajustada a l'encàrrec de traducció.
 • Jerarquitzar la informació obtinguda per Internet segons la importància de la font i altres paràmetres.
 • Superar amb els coneixements propis les mancances dels recursos informàtics aplicats a la traducció.

Objectius actitudinals:

 • Valorar l'aplicació dels noves tecnologies en el camp de la traducció.

Objectius conceptuals:

 • Conèixer les modalitats de traducció amb més demanda laboral en l'àmbit de la traducció espanyol-català.
 • Conèixer les tarifes que se solen aplicar en el mercat laboral de la traducció espanyol-català.
 • Conèixer els aspectes generals del mercat laboral (contractes, empreses, modalitats de treball, etc.).

Objectius procedimentals:

 • Aplicar un codi deontològic de comportament professional en les pràctiques, els encàrrecs i els treballs de l'assignatura.
 • Desenvolupar la creativitat per a resoldre problemes de traducció.

Objectius actitudinals:

 • Demostrar una actitud favorable a la professionalitat.
 • Demostrar interès per la presentació de pràctiques i treballs de l'assignatura.
 • Demostrar en les pràctiques i els treballs de l'assignatura valors com el respecte a l'autor i al text original.

Objectius conceptuals:

 • Conèixer les qualitats que ha de tenir un traductor professional.

Objectius procedimentals:

 • Demostrar afany de precisió i rigor en els fases de reexpressió dels continguts d'un text original.
 • Desenvolupar l'esperit crític per a detectar i resoldre errors de traducció o per a saber defensar solucions.

Objectius actitudinals:

Demostrar capacitat de col·laboració amb els companys i per a treballar en equip.

Valorar positivament l'error com a element que permet avançar en el coneixement.

Acceptar positivament els errors propis (indicats pel professor o pels companys) com a via per a millorar una traducció.

Respectar els terminis de lliurament i les condicions de pràctiques, encàrrecs de traducció i treballs de l'assignatura.

 

Objectius conceptuals:

 • Diferenciar entre la traducció com a procés i la traducció com resultat.
 • Distingir les diverses fases en el procés de traducció.
 • Assimilar els principis metodològics de la traducció entre llengües A (espanyol-català).
 • Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció.
 • Assimilar la importància de la fase de comprensió del text de partida.
 • Assimilar la importància de la llengua meta.
 • Assimilar el dinamisme de l'equivalència de traducció.
 • Saber aplicar diverses modalitats de traducció segons el tipus d'encàrrec.

Objectius procedimentals:

 • Aplicar en cadascuna de les diferents fases del procés de traducció les estratègies adequades per a garantir una bona traducció.
 • Saber reexpressar el contingut d'un text de partida d'àmbit general en espanyol sense interferències en la llengua meta (català).
 • Resoldre problemes de traducció en diversos tipus textuals (textos descriptius, narratius, expositius, argumentatius, instructius, etc.) i en diversos gèneres (fullets turístics, articles periodístics, contes, anuncis publicitaris, còmics, receptes de cuina, articles de divulgació científica, etc.).
 • Resoldre problemes de traducció derivats dels paràmetres de registre i de la varietat lingüística.
 • Resoldre problemes de traducció derivats de la transferència cultural.
 • Ajustar la traducció a les diverses condicions i requisits d'un encàrrec i a la finalitat del text meta.

Objectius actitudinals:

 • Consolidar la seguretat i la confiança pròpies per a defensar solucions de traducció i per a acceptar sense reticències correccions, suggeriments o crítiques a una traducció pròpia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objectiu general:
Assimilar els aspectes bàsics de la traducció general del castellà al català com a preparació per a la traducció professional.

 

 

Dades generals

Codi: 32522
Professor/a responsable:
MARTINEZ PEREZ, VICENT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix