Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LINGÜÍSTICA APLICADA A LA TRADUCCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Assignatura dedicada a l’explicació dels fonaments lingüístics del procés de traducció, així com a l’anàlisi, descripció i explicació de les estructures dels sistemes lingüístics.

Esta assignatura permet a l’alumne familiaritzar-se amb la terminologia i els conceptes bàsics de la Lingüística perquè siga capaç de reflexionar sobre el seu propi llenguatge i les diverses llengües que domina, així com d’aplicar els coneixements i les habilitats adquirits a la pràctica traductora. Tots estos elements resulten imprescindibles per abordar amb èxit la tasca de mediació interlingüística.

Davant l’evidència de la importància d’una sòlida formació lingüística per als traductors esta assignatura constitueix un pilar bàsic i un punt de partida ineludible per a la formació dels futurs professionals de traducció.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competència comunicativa en les diferents llengües de treball: llengües A (català/castellà, nivell C2 del marc europeu), llengües B (nivell B2/C1), llengües C (nivell B1/B2 per a les llengües que s'ensenyen en secundària, i nivell A2/B1 per a les llengües que no s'ensenyen en secundària), i llengües D (nivell A1/A2). La competència comunicativa (oral i escrita) s'entén referida a la comprensió i a l'expressió, i inclou la subcompetència gramatical (domini del codi lingüístic), la subcompetència sociolingüística (regula l'adequació al context i està vinculada a la variació lingüística que es produeix segons els diversos elements de registre), la subcompetència pragmàtica (relacionada amb l'ús funcional de la llengua i amb el domini del discurs, la cohesió i la coherència). La competència comunicativa ha d'incloure com a mínim dues llengües i cultures (inclou fases passives i actives de la comunicació, així com les convencions textuals de les diferents cultures de treball i els coneixements culturals, enciclopèdics i temàtics corresponents).
 • CG3 : Competència per a l'exercici de la professió en el mercat laboral i deontològica, integrada pels coneixements i les habilitats que tenen relació amb l'exercici de la traducció professional i el mercat de treball. Inclou coneixements bàsics per a la gestió de l'exercici professional i aspectes relacionats amb el dret públic i privat, l'economia i l'empresa (contractes, obligacions fiscals, pressupostos, aspectes econòmics, facturació, etc.) i sobre el codi deontològic i les associacions professionals. I també habilitats com la memòria, els reflexos, la creativitat, capacitats com la confiança, la capacitat d'atenció, organització i planificació, de memòria, la capacitat d'anàlisi i síntesi, d'automatització de les tasques més habituals, la presa de decisions, l'interès pel treball ben fet i la professionalitat, la capacitat d'adaptació a noves situacions, la iniciativa, etc. A més d'aptituds interpersonals, com a capacitat per a interrelacionar-se i treballar professionalment en equip, no solament amb altres traductors i professionals del ram (revisors, documentalistes, terminòlegs), sinó també amb clients, iniciadores, autors, usuaris i experts en les matèries objecte de traducció, etc.
 • CG4 : Competència de transferència o estratègica, entesa com la capacitat per a recórrer el procés de transferència des del text original i reexpressar-lo en la llengua materna segons la finalitat de la traducció, les característiques del destinatari i altres paràmetres de l'encàrrec de traducció de qualsevol tipus de textos d'àmbit general o especialitzat. Inclou subcompetències relatives als procediments que s'apliquen en l'organització del treball, en la identificació i la resolució de problemes i en l'autoavaluació, en les estratègies de documentació, així com la capacitat d'aplicar procediments per a compensar deficiències en altres subcompetències o per a resoldre problemes durant el procés de traducció.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG1

 • CE1.1 : Entendre qualsevol tipus de text (oral o escrit), de tipus general o especialitzat (llengües A, B i C), en la llengua de treball corresponent.
 • CE1.15 : Valorar positivament la diversitat multilingüística i cultural.
 • CE1.2 : Expressar-se oralment o per escrit sobre temes de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.3 : Analitzar els paràmetres textuals de qualsevol tipus de text de caràcter general o especialitzat (llengües A, B i C).
 • CE1.5 : Sintetitzar la informació de documents de diversos tipus textuals.
 • CE1.6 : Produir textos orals i escrits adequats a la funció comunicativa, al tipus de registre, etc.
 • CE1.8 : Aprendre a usar de manera adequada i amb autonomia obres de consulta de caràcter general (gramàtiques, diccionaris, enciclopèdies, manuals de referència, etc.).

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG3

 • CE3.10 : Desenvolupar la capacitat de raonament lògic i crític.
 • CE3.12 : Desenvolupar l'afany de rigor, qualitat i professionalitat en el treball.

 

Competències específiques (CE):>>per a la CG4

 • CE4.1 : Conèixer els aspectes teòrics, els corrents traductològics actuals i altres aproximacions interdisciplinàries del camp de la traducció.
 • CE4.2 : Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica de la traducció.
 • CE4.3 : Assimilar la finalitat comunicativa de la traducció, la importància de la qualitat en llengua meta i la importància de la fase de comprensió.
 • CE4.5 : Assimilar la importància dels coneixements extralingüístics i la necessitat de documentació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i saber delimitar els conceptes de Lingüística i Lingüística Aplicada, i la relació entre ambdós.
 • Avaluar críticament les diverses aportacions teòriques lingüístiques i la seua relació amb la traducció. 
 • Comprendre i saber analitzar les característiques que defineixen el discurs oral i escrit.
 • Conèixer i saber aplicar les diferents tècniques de redacció i d'elaboració del discurs.
 • Conèixer l'estructuració del lexicón d'una llengua. Reconèixer i saber utilitzar els diferents procediments d'enriquiment lèxic.   
 • Comprendre el concepte de significat figurat i saber distingir aquest tipus d'unitats lingüístiques.
 • Conèixer i saber aplicar les claus del tractament interlingüïstic del llenguatge figurat. 
 • Comprendre i saber aplicar els fonaments de la categorització cognitiva.  
 • Familiaritzar-se amb els diferents tipus d'obres lexicogràfiques i saber fer un ús apropiat i efectiu d'aquest tipus de material.
 • Conèixer i saber aplicar la tipologia dels actes de parla.
 • Familiaritzar-se amb els conceptes principi de cooperació, màximes conversacionals, diferents tipus d'inferències de Grice i aprendre el seu funcionament.
 • Reconèixer l'evolució de la proposta de Grice en els posteriors plantejaments rellevantista i neogriceà.
 • Conèixer i saber aplicar les claus d'anàlisis de diferents fets pragmàtics en la perspectica comparada.
 • Aprendre i saber aplicar els fonaments de variació intralingüística.
 • Reconèixer la responsabilitat del traductor en les polítiques lingüístiques.
 • Conèixer i saber usar les claus de comparació sociolingüística.
 • Demostrar la capacitat de diàleg i debat constructiu amb els companys de classe.
 • Mostrar-se favorable per a localitzar, utilitzar i aprofitar la informació continguda en les fonts de referència.      
 • Participar de manera activa en el desenvolupament de l'assignatura, defensar amb arguments els plantejaments personals i acceptar els dels altres.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

- Conèixer i comprendre l'objecte d'estudi de la Lingüísitca i de les seues principals característiques.

- Comprendre la relació entre la Lingüísitca i la Traducció. 

- Saber analitzar i construir textos orals i escrits de temàtica general. 

- Aprendre a analitzar el lexicó d'una llengua i aprofitar la informació continguta en diverses fonts de referència.

- Comprendre el funcionament lingüístic en relació al context i saber analitzar un text tenint en compte el seu context.

- Comprendre el funcionament de les llengües en relació a la societat i saber analitzar un text des d'una perspectiva intersocial i intercultural.

- Saber argumentar les seues idees.

 

 

 

Dades generals

Codi: 32510
Professor/a responsable:
TIMOFEEVA TIMOFEEV, LARISSA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix