Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DE LES GUERRES MUNDIALS FINS A LA GLOBALITZACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

L'assignatura "De les guerres mundials fins a la globalització" examina els principals esdeveniments i processos polítics i econòmics des de la Primera Guerra Mundial a l'actualitat, pretenent superar enfocaments eurocèntrics. Pretén oferir una àmplia panoràmica dels canvis en els diversos àmbits de la història universal des de 1914 fins al present, alguna cosa fonamental per a adquirir un coneixement global del món actual i els seus problemes i tendències, atenent per a açò al passat recent amb la finalitat de intentar explicar l'arrel històrica de molts d'aqueixos problemes i tendències, així com la seua evolució. Aquesta assignatura ofereix una informació bàsica que contribueix al fet que l'alumnat puga conformarse una idea crítica i significativa del món actual. En conseqüència, resulta una assignatura fonamental tant per a la informació personal de l'alumne com para el seu futur acompliment professional, ja que a més de introduir a l'educant en la historiografia de la matèria, en ella es treballarà de forma habitual amb abundants i variades fonts primàries (premsa, fotografia, ràdio, televisió, cinema i internet, primordialment) necessàries per a la comprensió de l'actual procés de globalització, a més d'útils per a la futura labor docent i investigadora del esgressad.
Aquesta assignatura es coordina i complementa amb altres de la titulació, tant obligatòries, com El món contemporani (1er. curs), La construcció del liberalisme espanyol (3er. curs), Democràcies i dictadures en l'Espanya del segle XX (4º curs), com a optatives d'itinerari: Història, imatge i cinema (4º curs), Història i cultura contemporània (4º curs), Europa i el món mediterrani contemporanis: estructures i dinàmiques de canvi (4º curs), i Idees i construccions històriques de les èpoques moderna i contemporànies (4º curs), oferint a l'alumnat una àmplia oferta de formació bàsica referida a l'època contemporània.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i analitzar la història contemporània universal com un procés diacrònic, complex i dinàmic.
 • Distingir les transformacions polítiques, els moviments socials i la incidència en els canvis culturals.
 • Emprar amb propietat els conceptes històrics de la història contemporània del segle XX.
 • Adquirir una visió global de la societat actual i els seus problemes des d'una postura crítica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Adquirir un coneixement bàsic dels més importants esdeveniments i processos de canvi o continuïtat de la humanitat, des de 1914 fins a l'actualitat, en perspectiva diacrònica i amb una dimensió espacial universal.
2. Conèixer i utilitzar els conceptes històrics i el llenguatge social i polític de l'època contemporània del segle XX.
3. Distingir i comprendre les transformacions polítiques i econòmiques, l'evolució de les institucions i de les relacions internacionals, el desenvolupament de les noves tecnologies i la seua incidència en els moviments socials i en canvis culturals.
4. Reforçar la capacitat d'elaborar una argumentació històrica congruent, emprant amb correcció les tècniques i la terminologia pròpies de la historiografia.

 

 

Dades generals

Codi: 32039
Professor/a responsable:
MORENO SECO, MONICA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix