Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA CONSTRUCCIÓ DEL LIBERALISME ESPANYOL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura La construcción del liberalismo español estudia los principales procesos políticos, sociales económicos y culturales que influyeron en la configuración histórica de la España contemporánea.
      Esta asignatura obligatoria de Historia contemporánea dentro del Módulo Historia de la Península Ibérica y de España del Grado de Historia ofrece a los alumnos, por su valor disciplinar,  una información fundamental de esta materia en aspectos esenciales de la docencia de la historia y en la investigación y documentación histórica, ofreciendo asimismo herramientas de análisis para su futuro desempeño profesional y su propia formación personal, en la medida que contribuye a comprender el mundo actual.
      Constituye una introducción básica a la génesis de la España contemporánea que enlaza la perspectiva global de los grandes procesos históricos de la contemporaneidad que se desarrollaron en la Europa del siglo XIX con el análisis  concreto del caso español.
      Dentro de la titulación, por tanto, esta asignatura se coordina y complementa con otras asignaturas obligatorias como El mundo contemporáneo (1er. Curso), De las guerras mundiales a la globalización (3er. Curso), Democracias y dictaduras en la España del siglo XX (4º curso), ofreciendo al alumno una completa oferta  formación básica en la materia de Historia contemporánea.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Explicar els canvis polítics de l'Espanya del segle XIX.
 • Identificar els principals actors polítics i relacionar-los amb l'entorn cultural, social i econòmic.
 • Definir els elements bàsics que configuren el context econòmic i social espanyol.
 • Distingir les característiques i l'evolució de l'organització social i relacionar-les amb els canvis polítics.
 • Diferenciar les transformacions polítiques, l'evolució de les institucions i l'incidència en els canvis socials i culturals.
 • Familiaritzar-se amb les fonts historiogràfiques més importants per a la història contemporània d'Espanya i elaborar interpretacions coherents sobre els esdeveniments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-231. Adquirir conocimientos básicos de la historia social y política de la España del siglo XIX, entendiéndola como un proceso complejo, diacrónico y dinámico.
2. Comprender los conceptos definidores de las nuevas realidades políticas de la España contemporánea y su conexión  con los nuevos movimientos sociales y la historia del pensamiento y de la cultura.
3. Reconocer y analizar diversos tipos de documentación de la historia contemporánea de España (archivo, prensa, iconografía, etc.)
4. Introducción a las grandes líneas de interpretación historiográfica de la España del siglo XIX.

 

 

Dades generals

Codi: 32038
Professor/a responsable:
FERNANDEZ SIRVENT, RAFAEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix