Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LA CONSTRUCCIÓ DEL LIBERALISME ESPANYOL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG10 : Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.
 • CE9 : Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals en altres idiomes, així com de comunicar-se oralment en idiomes estrangers usant la terminologia i tècniques usuals en les disciplines historiogràfiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Explicar els canvis polítics de l'Espanya del segle XIX.
 • Identificar els principals actors polítics i relacionar-los amb l'entorn cultural, social i econòmic.
 • Definir els elements bàsics que configuren el context econòmic i social espanyol.
 • Distingir les característiques i l'evolució de l'organització social i relacionar-les amb els canvis polítics.
 • Diferenciar les transformacions polítiques, l'evolució de les institucions i l'incidència en els canvis socials i culturals.
 • Familiaritzar-se amb les fonts historiogràfiques més importants per a la història contemporània d'Espanya i elaborar interpretacions coherents sobre els esdeveniments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 32038
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix