Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE L'ESCRIPTURA LLATINA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Esta asignatura aborda una introducción a la historia de la aparición y desarrollo de la escritura latina desde un aspecto teórico, contextualizando los diversos estadios de su evolución con los fenómenos históricos, especialmente sociales y culturales, contemporáneos. Se ocupa con especial atención del uso y evolución de la escritura latina en la Península Ibérica. Tiene también un enfoque eminentemente práctico, de acceso a las fuentes históricas originales, introduciendo a los alumnos en la lectura crítica de fuentes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE9 : Capacitat de llegir textos historiogràfics o documents originals en altres idiomes, així com de comunicar-se oralment en idiomes estrangers usant la terminologia i tècniques usuals en les disciplines historiogràfiques.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Que l'alumne siga capaç de reconèixer les antigues formes de l'escriptura llatina i situar-les en el temps i en l'espai.
 • Que siga capaç de fer-ne una lectura interpretativa.
 • Que adquirisca les habilitats necessàries per a fer una edició crítica dels diferents productes escrits, de manera que puguen servir a la investigació històrica i filològica.
 • Que puga relacionar els productes escrits amb la societat que els ha produït, interpretant-los com a fets culturals i socials.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

1. Que el alumno sea capaz de reconocer las antiguas formas de la escritura latina, situándolas en el tiempo y en el espacio.
2. Que sea capaz de hacer una lectura interpretativa de las mismas
3. Que adquiera las habilidades necesarias para hacer una edición crítica de los diferentes productos escritos, de forma que puedan servir a la investigación histórica y filológica.
4. Que pueda relacionar los productos escritos con la sociedad que los ha producido, interpretándolos como hechos culturales y sociales.
5. Que el alumno se familiarice con el manejo de las fuentes escritas en sus formas originales.
6. Que adquiera la capacidad de apreciar las posibilidades de explotación de las fuentes escritas en forma original para cualquier aspecto que sea susceptible de ello.
7. Que sea capaz de captar el valor y utilidad del patrimonio cultural más allá de su estricto uso con valor económico (sea este turístico, comercial u otro).
8. Que sea capaz de valorar las fuentes escritas como parte de la herencia cultural que ha conformado la personalidad valenciana.

 

 

Dades generals

Codi: 32021
Professor/a responsable:
COUTO DE GRANJA, ANTONIO RAMON
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HISTÒRIA MEDIEVAL, HISTÒRIA MODERNA I CIÈNCIES I TÈC. HISTORIOGRÀFIQUES
  Àrea: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix