Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

 

La Estética literaria es el campo disciplinar más general de la Ciencia de la Literatura. Además, debe atender no sólo a Occidente sino también, comparatistamente, a Asia, la otra gran cultura matriz. Su objeto es el estudio de las ideas y conceptos, problemas y teorías o doctrinas que partiendo de la Estética filosófica conducen tanto a la Poética como a la Hermenéutica, la Crítica teórica y la Literatura en tanto que fenómeno artístico y reflexivo. En este sentido, la asignatura de “Estética literaria” ofrece al estudiante los elementos epistemológicos y gnoseológicos, de pensamiento histórico y pensamiento de nuestro tiempo necesarios a fin de afrontar la compleja naturaleza categorial y analítica de unos contenidos cuya materia es atingente al pensamiento universal. Por ello la Estética literaria constituye el desenvolvimiento más comprehensivo y filosófico de la Ciencia de la Literatura. Su especial inserción científico-humanística se encuentra actualmente en proceso de rediseño dentro del marco de la globalización.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC14 : Ser capaç de comprendre el paper dels moviments i tendències dels gèneres literaris en llengua espanyola en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Accedir als  conceptes i problemes teòrics de l'estètica literària i l'especificitat epistemològica i poetològica d'aquesta.
 • Obtenir els elements històrics i actuals que vinculen els diferents objectes estètics i les relacions categorials.
 • Discernir i aplicar les concepcions estètiques al comentari d'obres literàries concretes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

4.1. Objetivos generales

1.    Conocer los fundamentos filosóficos, artísticos y literarios del pensamiento estético universal.
2.    Analizar las corrientes de pensamiento estético y literarias según los criterios de relación establecibles entre unas y otras, así como sus objetos artísticos e ideológicos en sentido último.


4.2. Objetivos conceptuales


3.  Obtención de los conocimientos relativos a los conceptos básicos y problemas fundamentales de la Estética literaria, clásica y moderna, occidental y asiática, y sus relaciones epistemológicas y poetológicas
4.    Obtención de los conocimientos específicos fundamentales relativos a la historia y la situación actual del pensamiento estético literario.
5.    Comprensión y explicación de las obras literarias a la luz de las relaciones entre los diferentes medios expresivos de los objetos y las categorizaciones estéticas.


4.3. Objetivos procedimentales


6.    Describir y explicar los conceptos básicos y problemas fundamentales de la Estética literaria y sus relaciones.
7.    Identificar las doctrinas estéticas y su vinculación literaria, así como sus teorías principales y conceptos.
8.    Conocer los fundamentos teóricos y prácticos del comentario de textos de teoría estética y poética.
9.    Analizar críticamente textos de teoría estética y poética antiguos y modernos.
10.    Utilizar los recursos pertinentes: diccionarios especiales, obras de referencia, ediciones y traducciones como un aprendiente autónomo capaz de controlar el propio proceso de aprendizaje y de progresar de forma independiente en el mismo.
11.    Describir y explicar los problemas generales que afectan a la teoría estética y su transmisión.
12.    Analizar conceptual y categorialmente textos de teoría estética y teoría estética literaria.
13.    Describir y explicar el desarrollo histórico y actual del pensamiento estético, artístico y literario.
14.    Describir y explicar las relaciones estéticas entre los diferentes lenguajes artísticos.
15.    Examinar e interpretar obras literarias concretas siguiendo el pensamiento estético y sus categorizaciones.


4.4. Objetivos actitudinales

16.    Ser consciente de la importancia del pensamiento estético en la configuración de la cultura teórica de las comunidades que lo producen.
17.    Ser consciente de la importancia de la Estética y la Estética artística y literaria en la configuración de los estudios filosóficos y filológicos en el marco de las Ciencias Humanas.
18.    Desarrollar una visión personal y universalista del pensamiento estético filosófico y literario.
19.    Desarrollar una actitud de respeto e interés humanísticos hacia todas las tradiciones del pensamiento estético, artístico y literario. 

 

Dades generals

Codi: 31851
Professor/a responsable:
AULLON DE HARO, PEDRO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix