Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La Teoria de la Literatura és la disciplina cientificoliterària i, per tant, filològica, que té com a objecte l'estudi dels problemes generals que afecten la literatura, el text i el fet literaris. En aquest context, l'assignatura TEORIA DE LA LITERATURA II (31820) ofereix a l'alumnat els conceptes teoricoliteraris i criticoliteraris pertanyents a les grans escoles del segle XX; els coneixements històrics i sistematicoconceptuals necessaris per a dur a terme l'anàlisi del llenguatge literari des del punt de vista de la seua teoria, amb la consegüent capacitat de relacionar teoria i praxi literària; i el coneixement de les semblances i les diferències entre les distintes classes de textos literaris (o gèneres) i entre aquestes i els textos no literaris. Per tot això l'assignatura TEORIA DE LA LITERATURA II (31820) constitueix un dels pilars bàsics del Grau, en manifestar-se des d'un punt de vista històric i sistematicoconceptual, d'una banda, com a reflexió teòrica, general i abstracta de les manifestacions literàries, i des d'una perspectiva analiticovalorativa (criticoliterària i comparatista), d'una altra banda, com el natural espai d'anàlisi cientificoliterari d'aquelles.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a comunicar-se en la segona llengua oficial de la Comunitat Valenciana.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP19 : Capacitat per a identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura, com a eina fonamental per a desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari, etc.) en tant manifestació creativa i reflex del context sociocultural.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Obtenir els coneixements bàsics de teoria de la literatura corresponents als conceptes teoricoliteraris i criticoliteraris de les grans escoles del segle XX.
 • Obtenir els coneixements històrics i sistematicoconceptuals necessaris per a analitzar el llenguatge literari des del punt de vista de la teoria d'aquest, amb la consegüent capacitat de relacionar teoria i praxi literària.
 • Comprendre i explicar les semblances i les diferències entre les diverses classes de textos literaris (o gèneres) i entre aquestes i els textos no literaris.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius generals

1. Conèixer els fonaments epistemològics i metodològics dels estudis literaris.
2. Analitzar les obres literàries aplicant les diferents teories i corrents crítics.

 

Objectius conceptuals

3. Obtenir els coneixements bàsics de teoria de la literatura corresponents als conceptes teoricoliteraris i criticoliteraris pertanyents a les grans escoles del segle XX.
4. Obtenir els coneixements històrics i sistematicoconceptuals necessaris per a dur a terme l'anàlisi del llenguatge literari des del punt de vista de la seua teoria, amb la consegüent capacitat de relacionar teoria i praxi literària.
5. Comprendre i explicar les semblances i les diferències entre les distintes classes de textos literaris (o gèneres) i entre aquestes i els textos no literaris.

 

Objectius procedimentals

6. Descriure i explicar el desenvolupament històric del pensament teoricoliterari i criticoliterari al llarg del segle XX.
7. Identificar els corrents criticoliteraris del segle XX, així com les seues categories, conceptes i nomenclatura.
8. Conèixer els fonaments teòrics i pràctics del comentari de textos literaris i del comentari de textos teoricoliteraris.
9. Analitzar críticament textos teoricoliteraris i criticoliteraris contemporanis.
10. Utilitzar els recursos i materials pertinents: repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC com un aprenent autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar de forma independent en ell.
11. Descriure i explicar els problemes generals que afecten el llenguatge literari i la seua comunicació, abordant sistemàticament els nivells de descripció lingüística fonològic i graficoespacial, morfològic i sintàctic, semàntic, referencial i pragmàtic de l'obra d'art verbal.
12. Analitzar sintàcticament, semàntica i pragmàtica textos literaris.
13. Descriure i explicar el desenvolupament històric del pensament teoricoliterari i criticoliterari relacionat amb la teoria dels gèneres literaris.
14. Descriure i explicar les semblances i les diferències entre les distintes classes de textos literaris (o gèneres) i entre aquestes i els textos no literaris.
15. Analitzar críticament textos lírics, narratius, dramàtics i assagístics.

 

Objectius actitudinals

16. Ser conscient de la importància de la literatura en particular i de l'art en general en la conformació de la cultura de les comunitats que els produeixen.
17. Ser conscient de la importància de la teoria de la literatura en la configuració dels estudis cientificoliteraris en particular i filològics en general, ubicant-la en el conjunt de les ciències humanes.
18. Desenvolupar una visió personal i raonada de la disciplina teoricoliterària.
19. Desenvolupar una actitud de respecte i interès cap a totes les literatures, a partir de la identificació dels patrons estètics, formals i temàtics comuns a totes elles.

 

 

Dades generals

Codi: 31820
Professor/a responsable:
CHICO RICO, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix