Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRAGMALINGÜÍSTICA: ASPECTES VERBALS I NO VERBALS DE LA COMUNICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura ofrece en su contenido los pilares básicos de lo que se ha consagrado con el título de Pragmalingüística. En última instancia, el curso está al servicio de una gran finalidad, que podríamos formular en términos de conocimiento de las bases y fundamentos de todo discurrir en el dominio de la Pragmalingüística y de todo futuro trabajo en la materia. Se trata de proporcionar al alumno los contenidos básicos de estudio de los fenómenos lingüísticos relacionados con la comunicación desde el punto de vista de las propiedades de su uso.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer les diverses propostes de discriminació disciplinàries, que s'han fet en l'àmbit de la pragmàtica, des dels punts de vista objectual, subjectual, interdisciplinària i intradisciplinar.
 • Reconèixer l'objecte d'estudi de la pragmàtica, diferenciant les nocions de situació, esdeveniment i acte de parla.
 • Valorar críticament les diverses propostes teòriques que s'han fet al llarg de la història en l'àmbit de la pragmàtica.
 • Entendre la proposta metodològica d'organització temàtica del curs i diferenciar-ne les diferents vies, postures i perspectives d'apropament objectual.
 • Aprehendre la importància del context de l'acció en la interpretació dels enunciats, coneixent la teoria dels actes de parla, les principals taxonomies i els elements fonamentals per a fer-ne l'anàlisi.
 • Comprendre els fonaments teòrics de la psicopragmática i la teoria de la rellevància, familiaritzant-se amb els aspectes fonamentals del principi de cooperació, les màximes conversacionals, les implicatures i les pressuposicions.
 • Entendre els pressupòsits bàsics de l'anàlisi del discurs, aplicant les nocions d'adequació, coherència i cohesió, tècniques retòriques, connectors i marcadors discursius, etc.
 • Valorar la importància de l'etnografia de la comunicació i l'etnometodologia en l'àmbit de la pragmàtica, a més de conèixer les teories de l'interaccionalisme simbòlic i les diverses propostes d'anàlisi conversacional.

Procedimentals

 • Preparar-se per a analitzar dades lingüístiques produïdes per parlants reals en contextos reals.
 • Estar capacitat per a traure profit d'aquests coneixements a l'hora de reflexionar sobre l'estructura de les llengües humanes, els usos lingüístics i les diferències entre les llengües.
 • Saber analitzar un text des del punt de vista de les seues característiques discursives.
 • Saber establir el tipus d'acte de parla en diferents usos lingüístics.
 • Aprendre el funcionament de les màximes conversacionals de Grice.
 • Saber distingir els tipus de significat inferit.
 • Aprendre les claus de les propostes derivades de la concepció griceana.
 • Saber analitzar els diversos tipus de conversa.

Actitudinals

 • Demostrar la capacitat d'aplicar els coneixements lingüístics adquirits a la pràctica interlingüïstica. 
 • Transmetre els coneixements lingüístics adquirits en forma oral i escrita.
 • Demostrar la capacitat de diàleg i debat constructiu amb els companys de classe.
 • Integrar els coneixements lingüístics adquirits en una perspectiva interdisciplinària.
 • Mostrar-se favorable a localitzar, fer servir i aprofitar la informació continguda en diverses fonts de referència.
 • Participar de manera activa en el desenvolupament de l'assignatura, defensant amb arguments els plantejaments personals i acceptant els aliens.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.
 • Avaluar críticament el desenvolupament de l'assignatura i el procés de l'aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 

 

Dades generals

Codi: 31755
Professor/a responsable:
JIMENEZ RUIZ, JUAN LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LINGÜÍSTICA GENERAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix