Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESPANYOL COL·LOQUIAL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC11 : Ser capaç d'identificar i analitzar les variants de registre, diatòpiques i diastràtiques de la llengua espanyola com a individu integrant d'una comunitat lingüística diversa geogràfica, social i culturalment, reconeixent el valor i la riquesa d'aquesta variació com a patrimoni de tots els parlants de l'espanyol.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.
 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC8 : Conèixer les característiques fonètiques i fonològiques, de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC9 : Conèixer les característiques lexicosemàntiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Reconèixer i identificar els diversos aspectes externs i interns que envolten a l'etiqueta de col·loquial.
 • Disposar d'una eina d'anàlisi per a textos orals informals.
 • Discriminar entre els diversos tipus de varietats que afecten a l'espanyol.
 • Identificar la varietat col·loquial com a variant diafàsica de caràcter informal.
 • Conèixer les diverses aproximacions històriques a l'estudi del col·loquial.
 • Reflexionar sobre les diverses definicions extensionals d'espanyol col·loquial.
 • Conèixer diversos corpus orals de l'espanyol.
 • Discriminar els diversos aspectes textuals i de gènere que envolten a la variant col·loquial.
 • Entendre les diferències entre variant col·loquial i conversa col·loquial.
 • Reconèixer els trets primaris i coloquializadores que identifiquen una conversa com a col·loquial.
 • Conèixer diversos sistemes d'anàlisi de les unitats de la conversa.
 • Discriminar entre les diverses unitats de la conversa, tant a nivell monològic com dialògic.
 • Entendre el concepte de constant lingüística.
 • Descriure diverses constants lingüístiques de l'espanyol.
 • Conèixer i reflexionar sobre el paper de les categories pragmàtiques en la conversa col·loquial.
 • Reflexionar sobre el llenguatge col·loquial com a manifestació pragmàtica, social i cultural.

Procedimentals

 • Aplicar les nocions apreses a diversos tipus de corpus orals i escrits de l'espanyol que s'identifiquen a partir de l'estiqueta col·loquial.
 • Aplicar el sistema d'unitats de conversa après a diverses converses reals.
 • Valorar i aplicar quin és el millor sistema per a descriure converses col·loquials.
 • Aïllar i treballar amb les diverses constants de la conversa col·loquial.
 • Descriure i explicar el paper de les diverses unitats de la conversa, les constants lingüístiques i les categories pragmàtiques.
 • Localitzar elements lingüístics diversos, tant en corpus col·loquials com en no col·loquials, i abstraure'n conclusions sobre el funcionament discursiu.
 • Emprar i valorar críticament la bibliografia obligatòria i recomanada.
 • Extrapolar les nocions apreses a altres manifestacions orals i escrites.

Actitudinals

 • Mostrar una actitud positiva cap al procés d'aprenentatge.
 • Valorar i integrar els coneixements i procediments adquirits en espanyol col·loquial en el procés de formació general.
 • Desenvolupar valors relacionats amb la iniciativa i la capacitat d'èxit.
 • Incentivar la capacitat crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • Aplicar determinades pautes d'actuació a situacions noves.
 • Assumir l'activitat dialèctica com a part del procés d'aprenentatge.
 • Integrar les opinions pròpies en debats de caràcter lingüístic.
 • Respectar i valorar les opinions dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31553
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix